הצעת חוק-יסוד: קביעת שירות המדינה והחברה בישראל כחלק מחוקי היסוד

הצעת חוק-יסוד: השירות

הצעת חוק-יסוד זו נועדה לעגן במדרג הנורמטיבי הגבוה ביותר את עקרון השוויון בשירות המדינה והחברה במדינת ישראל.
בשנים האחרונות אי השוויון בנטל שירות המדינה הולך וגובר; כבר היום מחצית ממחזור הגיוס לא משרת, ומספר זה הולך וגדל מדי שנה. 

הצעת חוק-יסוד: השירות

חובת השירות:
1. כל אזרח ותושב קבע חייב בחובת שירות המדינה.  
מהות השירות:
2. שירות המדינה יהיה בשירות צבאי או בשירות אזרחי, כפי שנקבע בחוק או מכוחו.
פגיעה בחובת השירות:
3. אין פוגעים בחובת השירות אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכח הסמכה מפורשת בו.  
נוקשות:
4. אין לשנות חוק-יסוד זה, אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת. 

דברי הסבר

הצעת חוק-יסוד זו נועדה לעגן במדרג הנורמטיבי הגבוה ביותר את עקרון השוויון בשירות המדינה והחברה במדינת ישראל.
בשנים האחרונות אי השוויון בנטל שירות המדינה הולך וגובר; כבר היום מחצית ממחזור הגיוס לא משרת, ומספר זה הולך וגדל מדי שנה. 
עיגון עקרון השירות לכל בחוק-יסוד, לצד חקיקת חוק שיסדיר את ההוראות בנוגע לשירות הצבאי והאזרחי, יבלום את מגמת ההשתמטות ההולכת וגוברת, ויביא לכך שכל מי שכשיר לשרת ישרת את המדינה, בשירות צבאי או בשירות אזרחי. 
במסגרת מחויבותם של המציעים להשלים את מגילת הזכויות במדינת ישראל, יפעלו המציעים להרחיב, לצד חוק-יסוד: השירות, את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, על מנת לעגן את זכויות היסוד של כל אזרח במדינת ישראל.
על פי ההצעה, חובת השירות המדינה בשירות צבאי או אזרחי תעוגן בחוק-יסוד.
עקרון השוויון בנטל הוא מסדרי היסוד של מדינת ישראל, ועל כן ראוי לעגן אותו בחוק-יסוד, ולהפוך אותו בעתיד לחלק מהחוקה הכתובה של מדינת ישראל.
עוד מוצע לקבוע כי שירות המדינה יתבצע בשירות צבאי או אזרחי, על פי חוק.  
בנוסף, מוצע לקבוע כי לא ניתן יהיה לפגוע בחובת השירות אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש.  בדרך זו יובטח כי פטורים משירות צבאי או אזרחי ייקבעו בחוק וייחודו לאותם מקרים בהם הדבר הולם את ערכיה של מדינת ישראל, נועד לתכלית ראויה ובמידה הנדרשת בלבד.
לבסוף, מוצע לקבוע שריון בהצעת חוק-יסוד ולקבוע כי לא ניתן יהיה לשנותו אלא בחוק-יסוד שיתקבל ברוב של לפחות 61 חברי כנסת.    
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב באייר התשע"ב – 14.5.12