הצעת חוק-יסוד: מספר השרים בממשלה לא יעלה על מספר החברים באופוזציה

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – איסור כי מספר השרים יעלה על מספר חברי האופוזיציה)

בדמוקרטיה הפרלמנטרית הישראלית אמורה הכנסת, במסגרת עקרון הפרדת הרשויות, לפקח על עבודת הממשלה ולבקר אותה.
כדי למנוע מצב שבו הכנסת אינה מסוגלת למלא את תפקידה במסגרת עקרונות הדמוקרטיה הפרלמנטרית, ועל מנת למנוע את הפגיעה הנגרמת כבר כרגע לעקרונות הפרדת הרשויות ועצמאות הרשות המחוקקת, מוצע לקבוע כי מספר השרים בממשלה לא יעלה על מספר חברי הכנסת המשתייכים לאופוזיציה.

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – איסור כי מספר השרים יעלה על מספר חברי האופוזיציה)

תיקון סעיף 5:
1. בחוק-יסוד: הממשלה , בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
   (ו) "מספר השרים בממשלה לא יעלה על מספר חברי הכנסת המשתייכים לסיעות האופוזיציה."

דברי הסבר

בדמוקרטיה הפרלמנטרית הישראלית אמורה הכנסת, במסגרת עקרון הפרדת הרשויות, לפקח על עבודת הממשלה ולבקר אותה. לתפקיד זה חשיבות רבה בהשוואה למשטרים נשיאותיים היות ובישראל הממשלה מכהנת מכוח הרוב שיש בכנסת לקואליציה המרכיבה אותה, ועל כן עיקר האחריות לביקורת על עבודת הממשלה מוטלת על כתפי האופוזיציה בכנסת.
ממשלת האחדות שהוקמה בתאריך 8.5.2012 מכוח ההסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לבין קדימה מייצרת מצב חסר תקדים שבו בקואליציה חברים 94 חברי כנסת מתוך 120 המכהנים בכנסת, וגודלה של האופוזיציה הצטמק ל-26 חברי כנסת.
עוד טרם קבלת ההסכם, מספר השרים בממשלה הנוכחית היה רב מאוד ועמד על 29. לאחר חתימת ההסכם והצטרפותו של חבר הכנסת שאול מופז לממשלה כשר ללא תיק, המספר עומד על 30. משמעות הדבר הוא שהממשלה מונה יותר שרים מאשר חברי אופוזיציה.  מצב חריג זה מעלה חשש כבד כי הכנסת לא מסוגלת למלא את תפקידה כמפקחת על הרשות המבצעת, מהסיבה הפשוטה שיכולתם של חברי האופוזיציה לעקוב אחר פעילות כל אחד ממשרדי הממשלה, מדיניותם וביצועה, נפגעת בצורה קשה.
כדי למנוע מצב שבו הכנסת אינה מסוגלת למלא את תפקידה במסגרת עקרונות הדמוקרטיה הפרלמנטרית, ועל מנת למנוע את הפגיעה הנגרמת כבר כרגע לעקרונות הפרדת הרשויות ועצמאות הרשות המחוקקת, מוצע לקבוע כי מספר השרים בממשלה לא יעלה על מספר חברי הכנסת המשתייכים לאופוזיציה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט באייר התשע"ב – 21.5.12