הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות של ח"כ מיכל קוטלר וונש

היום, שני 3.8.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות של ח"כ מיכל קוטלר וונש (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת לעגן בחוק-יסוד את הקביעה המצויה בפסיקת בית המשפט העליון, לפיה מחובתו של בית המשפט לשים את לבו להכרזת העצמאות בשעה שהוא מפרש את חוקי המדינה, משום שהיא מבטאת את ״חזון העם ואת האני מאמין שלו״.

מספר פנימי: 2143866

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         מיכל וונש
                                          איתן גינזבורג
                                          עינב קאבלה
                                          תהלה פרידמן

______________________________________________

פ/1730/23

 

הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות

מטרה 1. חוק-יסוד זה, מטרתו לעגן את מחויבותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לערכים המצויים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל מיום ה' באייר התש"ח.
פרשנות חוקי היסוד וחוקי המדינה 2. חוקי היסוד וחוקי מדינת ישראל מושתתים על עקרונות ההכרזה על הקמת מדינת ישראל והיא תשמש כמקור השראה לפרשנותם.
שריון 3. אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של שני שלישים מחברי הכנסת.

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק היסוד היא לעגן בחוק-יסוד את הקביעה המצויה בפסיקת בית המשפט העליון, מאז פרשת "קול העם" (בג״צ 75/53 קול העם נ׳ שר הפנים, פ״ד ו 871, 884), לפיה מחובתו של בית המשפט לשים את לבו להכרזת העצמאות בשעה שהוא מפרש את חוקי המדינה, משום שהיא מבטאת את ״חזון העם ואת האני מאמין שלו״ (בג״צ מצטט ביטוי זה מפסק דין מוקדם יותר – בג״צ 10/48 זיו נ׳ גוברניק, פ״ד א 33, 36). הכרזת העצמאות כבר מהווה מקור פרשני בעל עוצמת השראה שונה בהקשרים רבים ובכללם בפרשנות חוקתית, עיגון של רעיון זה אף מצוי בסעיף 1 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הקובע כי יש לפרש את זכויות היסוד של האדם בישראל ברוח העקרונות שבהכרזה. אולם, לא קיים בישראל הסדר חוקתי מפורש המחיל על מכלול החקיקה הישראלית, לרבות חוקי היסוד האחרים, את החובה לפרשם לאור הכרזת העצמאות כחובה פרשנית חוקתית. עיגון שכזה, וסעיף השריון המוצע, יבטיחו את מעמדה של הכרזת העצמאות כמקור השראה מחייב לפרשנות המשפט הישראלי כולו.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג באב התש"ף – 3.8.20