הצעת חוק-יסוד: לימוד תורה של הסיעות החרדיות וח"כ סמוטריץ'

ביום שני ה- 26.2.2018 הניחו חברי הכנסת מן הסיעות החרדיות, יהדות התורה וש"ס, וכן חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) את הצעת חוק-יסוד: לימוד תורה, המבקשת לקבוע בחוק יסוד כי מי שמבקש להקדיש עצמו ללימוד תורה לתקופה ממושכת יקבל הכרה בכך לעניין זכויותיו וחובותיו. זאת על רקע המחלוקות בקואליציה בדבר חקיקת חוק גיוס חלופי לחוק הגיוס שנפסל על ידי בג"ץ.

מספר פנימי: 2064583

הכנסת העשרים

 

יוזמים:      חברי הכנסת         יואב בן צור
                                          משה גפני
                                          אורי מקלב
                                מיכאל מלכיאלי
                                          יעקב מרגי
                                          מנחם אליעזר מוזס
                                          יעקב אשר
                                ישראל אייכלר
                                          יצחק וקנין
                                בצלאל סמוטריץ'

______________________________________________

פ/5189/20

הצעת חוק-יסוד: לימוד תורה

לימוד תורה 1. לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי.
עידוד הלימוד 2. מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה, ולעניין זכויותיהם וחובותיהם יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי.

דברי הסבר

כבר מערש הולדתו של העם היהודי היה לימוד התורה אבן היסוד לקיומה של האומה. ״מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם" (יומא, כ"ח, ב'). אפילו בעתות משבר וחורבן היה לימוד התורה מפלט ומקלט לאומה. עם חורבן הבית השני ביקש רבן יוחנן בן זכאי מהקיסר ״תן לי יבנה וחכמיה״ (גיטין, נ"ו, ב), שכן המשך לימוד התורה היה הערובה לקיומו של העם. לאחר חורבן יהדות אירופה ומוסדות התורה החשובים שבה בשואה, לקחה על עצמה מדינת ישראל לקומם מעפר את לימוד התורה.

מאז ומעולם היו ברורים ערכם וחשיבותם של לימוד התורה ולומדי התורה. מוצע לעגן כראוי בחוק-יסוד את החשיבות הרבה והערך הגדול שרואה המדינה בלימוד תורה ואת רצונה לעודד לימוד תורה חוצה מגזרים.

כמו כן, מוצע כי חוק-היסוד יקבע כי מי שיקבלו על עצמם להתמסר ללימוד תורה לתקופה משמעותית ייחשבו כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי, וכי תהיה לך השלכה על זכויותיהם וחובותיהם.

מעבר לעובדה שערכים אלה היו ראויים לעיגון בכל מקרה, הבהרה זו נועדה גם לתת מענה לסוגיה שבית המשפט העליון ביקש מהכנסת להסדיר. בפסק הדין שניתן בבג"ץ 1877/14 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת (פורסם ביום 12 בספטמבר 2017) הוחלט ברוב דעות לבטל את פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986, תוך קביעה כי בטלותו תיכנס לתוקף בתוך שנה מיום מתן פסק הדין.

משכך, חוק-היסוד נועד גם כדי להבהיר את עמדתה של הכנסת, המעגנת בחוק-יסוד את מדיניותן של כל ממשלות ישראל, ולפיה לאור מרכזיותו של ערך לימוד התורה וחשיבותו כשירות לעם היהודי – מי שמבקש להקדיש עצמו ללימוד תורה לתקופה ממושכת יקבל הכרה בכך לעניין זכויותיו וחובותיו.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"א באדר התשע"ח – 26.2.18