הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון) של ח"כ אלעזר שטרן

היום, שני 7.12.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון) של ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד- תל"ם).

הצעת החוק מבקשת לעגן במסגרת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו את הזכות לשוויון ואת האיסור על הפליה.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת           אלעזר שטרן
                                                 יאיר לפיד
                                                 בועז טופורובסקי
                                                 עידן רול
                                                 יואב סגלוביץ'
                                                 אורנה ברביבאי
                                                 אנדרי קוז'ינוב
                                                 יוראי להב הרצנו
                                                 יואל רזבוזוב
                                                 משה יעלון
                                                 מאיר כהן
                                                 ע'דיר כמאל מריח

 

______________________________________________

פ/2502/23

 

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון)

 

הוספת סעיף 5א 1. בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו[1], אחרי סעיף 5 יבוא –
    "שוויון בפני החוק ואיסור הפליה 5א. הכול שווים בפני החוק; אין מפלים בין אדם לאדם במישרין או בעקיפין, להלכה או למעשה".

דברי הסבר

בהצעת חוק זו מוצע לעגן במסגרת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו את הזכות לשוויון ואת האיסור על הפליה.

אף שעקרון השוויון מוכר כעקרון יסוד של הדמוקרטיה הישראלית הזוכה למעמד חוקתי, הוא אינו אחת מהזכויות המנויות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. הזכות לשוויון נותרה עד היום אחת מזכויות היסוד שאינן כתובות עלי ספר, אף שהיא זכתה להכרה בחקיקה ובפסיקה. בית המשפט העליון גם קבע שהזכות החוקתית לכבוד האדם כוללת בנסיבות מסוימות את האיסור על הפליה. אולם הכרה זו היא חלקית והזכות לשוויון והאיסור על אפליה זוכים להגנה חוקתית חלשה וחסרה.

יש לציין שבהשוואה בינלאומית, ישראל חריגה מאוד באי-הכרתה בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה בחוקי היסוד שלה. הכרה חסרה זו מונעת את ההגנה המלאה על הזכות לשוויון. להיעדר ההכרה החוקתית בזכות לשוויון במסגרת חוקי היסוד של מדינת ישראל יש גם משמעות סמלית וזהותית. הכרה מפורשת בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה תחזק את ההכרה בקרב מקבלי ההחלטות והציבור בדבר מעמדה בישראל של הזכות לשוויון.

דבר זה חשוב במיוחד לאור העובדה שמעמדה החוקתי של הזכות לשוויון נחלש עוד יותר בעקבות חקיקת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, אשר הדגיש את הזיקה בין מדינת ישראל לבין קבוצת הרוב היהודי, באופן שנתפס כמעדיף קבוצה אחת של אזרחים על פני הקבוצה האחרת.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי הכנסת (פ/1728/23).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"א בכסלו התשפ"א – 7.12.20