הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון) של ח"כ איתן גינזבורג.

היום, שני 3.8.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון) של ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן).

הצעת החוק מבקשת לעגן במסגרת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו את הזכות לשוויון ואת האיסור על הפליה.

מספר פנימי: 2143822

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         איתן גינזבורג
                                          מיכל וונש
                                          עינב קאבלה
                                          תהלה פרידמן

 

______________________________________________

פ/1728/23

 

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לשוויון)

 

הוספת סעיף 5א 1. בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו[1], אחרי סעיף 5 יבוא –
    שוויון בפני החוק

ואיסור הפליה

5א. "הכול שווים בפני החוק; אין מפלים בין אדם לאדם במישרין או בעקיפין, להלכה או למעשה".

דברי הסבר

בהצעת חוק זו מוצע לעגן במסגרת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו את הזכות לשוויון ואת האיסור על הפליה.

אף שעקרון השוויון מוכר כעקרון יסוד של הדמוקרטיה הישראלית הזוכה למעמד חוקתי ואף שהוא רכיב הכרחי בכל דמוקרטיה חוקתית שלאחר מלחמת העולם השנייה, הוא אינו אחת מהזכויות המנויות במפורש בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. כך, הזכות לשוויון נותרה עד היום אחת מזכויות היסוד שאינן כתובות עלי ספר, אף שהיא זכתה להכרה בחקיקה ובפסיקה, בין היתר בקביעתו של בית המשפט העליון שהזכות החוקתית לכבוד האדם כוללת, בנסיבות מסוימות, את האיסור על הפליה. אולם הכרה זו היא חלקית והזכות לשוויון והאיסור על הפליה זוכים להגנה חוקתית חלשה וחסרה.

יש לציין שבהשוואה בינלאומית, ישראל חריגה מאוד באי-הכרתה בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה בחוקי היסוד שלה. הכרה חסרה זו מונעת את ההגנה המלאה על הזכות לשוויון והיא גם בעלת משמעות סמלית וזהותית. הכרה מפורשת בזכות לשוויון ובאיסור על הפליה תחזק את ההכרה בקרב מקבלי ההחלטות והציבור בדבר מעמדה של הזכות לשוויון בישראל. דבר זה חשוב במיוחד לאור העובדה שמעמדה החוקתי של הזכות לשוויון נחלש עוד יותר בעקבות חקיקת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, אשר הדגיש את הזיקה בין מדינת ישראל לבין קבוצת הרוב היהודי, באופן שנתפס כמעדיף קבוצה אחת של אזרחים על פני הקבוצה האחרת.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג באב התש"ף – 3.8.20