הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – פסקת התגברות) של ח"כ מיכאל מלכיאלי

אתמול, שני 18.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – פסקת התגברות) של ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס).

הצעת החוק מבקשת להוסיף לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הסדר התגברות דומה לזה הקיים בחוק-יסוד: חופש העיסוק ובכך להגביל את הביקורת שיפוטית.

מספר פנימי: 2081826

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
משה אבוטבול

______________________________________________

פ/587/22

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – פסקת התגברות)

הוספת סעיף 8א 1. בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו[1], אחרי סעיף 8 יבוא:
    "פסקת התגברות 8א. הוראת חוק הפוגעת בחוק-יסוד זה תהיה תקפה אף כשאינה בהתאם להוראות סעיף 8, אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש, שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה; תוקפו של חוק כאמור יפקע בתום ארבע שנים מיום תחילתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר."

דברי הסבר

שני חוקי יסוד מרכזיים בישראל עוסקים בזכויות אדם: האחד, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, והשני חוק-יסוד: חופש העיסוק. אך בעוד חוק-יסוד: חופש העיסוק כולל פסקת התגברות כאמור בסעיף 8 לחוק היסוד האמור, בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו אין הסדר דומה.

המנגנון המוצע של פסקת ההתגברות יאפשר לכנסת לחוקק חוק אף אם אינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה שבסעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, בתנאי שעמד בדרישות הבאות: החוק התקבל ברוב של חברי הכנסת, ונאמר בו במפורש שהוא תקף על אף האמור בחוק היסוד.

הרשות המחוקקת נבחרה באופן דמוקרטי ומשקפת נאמנה את רצון הבוחר, היינו רצון העם. ביקורת שיפוטית היא הכרחית ומתבקשת למען הגנה על זכויות המיעוט אך אין בכוחה להחליף או לבוא במקום ריבונות העם.

בנוסף, הסדר דומה של פסקת התגברות קיים כבר בחוק-יסוד: חופש העיסוק, ואף הוכח כי לאורך השנים לא נעשה בו שימוש מופרז.

לפיכך מוצע להוסיף לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו הסדר התגברות דומה לזה הקיים בחוק-יסוד: חופש העיסוק, ולתת לעם לומר את דברו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (פ/1374/20) ועל ידי חברי הכנסת ניסן סלומינסקי ובצלאל סמוטריץ' (פ/2115/20).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/4005/20), על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/5219/20), ועל ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/5443/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ' בחשוון התש"ף – 18.11.19

 

שינוי גודל גופנים