הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שלילת תקצוב ממוסד תורני), התשע"ח–2017 של חברי סיעת ישראל ביתנו

על רקע הפגנות הפלג הירושלמי והעדה החרדית כנגד גיוס בני ישיבות לצה"ל, הגישו חברי סיעתו של הביטחון, אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו), ובברכתו את הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שלילת תקצוב ממוסד תורני), התשע"ח–2017 המיועדת להסמיך את שר האוצר בהסכמת שר המשפטים, ובהתייעצות עם שרי הביטחון והחינוך, לשלול את מימונו של מוסד תורני, באם העומד בראשו התבטא כנגד גיוס לשירות צבאי או לאומי.

מספר פנימי: 2021781
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתעודד פורר
                                                חמד עמאר
                                                רוברט אילטוב
                                                יוליה מלינובסקי
           
______________________________________________                                       
                                             פ/4644/20
 
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שלילת תקצוב ממוסד תורני), התשע"ח–2017
תיקון סעיף 3א
1.
בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[1], בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (ח1) יבוא:
 
 
"(ח2)
(1)    שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם שר הביטחון ושר החינוך, רשאי להחליט שמוסד תורני לא ייחשב כמוסד ציבור לפי סעיף זה לעניין קבלת תמיכה לפי סעיף תקציב אם העומד בראש אותו מוסד תורני, המהווה גם סמכות דתית-רוחנית עבור תלמידיו, עשה אחד מאלה:
 
 
 
 
(א)    פרסם ביודעין קריאה פומבית להשתמט משירות;
 
 
 
 
(ב)    פרסם ביודעין קריאה פומבית להסית לרדיפה או אלימות, כנגד מי שמשרת בשירות;
 
 
 
(2)    שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם שר הביטחון ושר החינוך, רשאי להחליט:
 
 
 
 
(א)    שמוסד תורני לא ייחשב כמוסד ציבור לפי סעיף זה לעניין קבלת תמיכה לפי סעיף תקציב, אם יותר מ-10% מתלמידי אותו מוסד לא התייצבו לרישום;      
 
 
 
 
(ב)    שמוסד תורני לא יקבל תמיכה, לפי סעיף תקציב, הניתנת בעד אותו תלמיד המוסד שלא התייצב לרישום;
 
 
 
(3)    בהפעלת סמכותו לפי פסקאות (1) או (2), יפעל שר האוצר בהתאם לתקנות שיתקין לעניין זה בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; ואולם לא הותקנו תקנות כאמור, אין בכך כדי לפגוע בסמכות לפי סעיף קטן (א);
 
 
 
(4)    בסעיף קטן זה –
 
 
 
"התייצבות לרישום" – התייצבות לרישום כמשמעותה בסעיף 3 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986[2] (להלן – חוק שירות ביטחון);
 
 
 
"שירות" – שירות ביטחון כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, או שירות לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע''ד–2014[3]."
דברי הסבר
בתקופה האחרונה הולכים וגוברים הקולות מצד העומדים בראש מוסדות תורניים  נגד שירות בצה"ל. קולות אלה מצטרפים לתופעה חמורה של שנאה והסתה, אשר קיימת כבר לא מעט שנים במדינת ישראל, ושהמערכת מתקשה להתמודד עמה.
כיום חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, לא נותן מענה לאותם מקרים וכך ראשי מוסדות התורניים, חומקים מאחריות על דבריהם ומההשלכות האלימות של דבריהם.
לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם שר הביטחון ושר החינוך, יהיה רשאי לשלול את התקציב לאותה שנה ממוסד ציבורי שהוא מוסד תורני שהעומד בראשו מסית נגד שירות צבאי, לאומי או אזרחי. עוד מוצע כי שר האוצר יהיה רשאי לשלול, באופן האמור, את התקציב לאותה שנה ממוסד ציבורי שיותר מ-10% מתלמידיו אינם מתייצבים לרישום לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 (להלן – חוק שירות ביטחון). נוסף על כך, מוצע ששר האוצר יהיה רשאי להפחית מהתקציב הניתן למוסד התורני בעד תלמיד שנמנע מלהתייצב לרישום לפי חוק שירות ביטחון, בשיעור התמיכה המשתלמת בעד אותו תלמיד לאותו מוסד.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשע"ח – 30.10.17
 
 
 
 
 
 
 
 

שינוי גודל גופנים