הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – הפחתה מתקציב הניתן למוסד תורני) של סיעת 'ישראל ביתנו'

הצעת החוק של סיעת ישראל ביתנו מבקשת להתמודד עם תופעת גיוני השירות בצה"ל מצד העומדים בראש מוסדות תורניים. לפיכך, מבקשת ההצעה לקבוע כי שר האוצר יהיה רשאי להפחית מהתקציב הניתן למוסד התורני בעד אותו התלמיד שנמנע מלהתייצב לרישום לפי חוק שירות ביטחון, בשיעור התמיכה שהייתה אמורה להגיע למוסד עבור התלמיד.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתעודד פורר
                                                חמד עמאר
                                                רוברט אילטוב
                                                           יוליה מלינובסקי          
______________________________________________                                         
                                             פ/4805/20
 
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – הפחתה מתקציב הניתן למוסד תורני), התשע"ח–2017
 
תיקון סעיף 3א
1.
בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[1], בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (ח1) יבוא:
 
 
"(ח2)
(1)       שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם שר הביטחון ושר החינוך, רשאי להחליט שמוסד תורני לא יקבל תמיכה, לפי סעיף תקציב, הניתנת בעד אותו תלמיד המוסד שלא התייצב לרישום; בסעיף קטן זה, "התייצבות לרישום" – התייצבות לרישום כמשמעותה בסעיף 3 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986[2].
 
 
 
(2)       בהפעלת סמכותו לפי פסקה (1), יפעל שר האוצר בהתאם לתקנות שיתקין לעניין זה בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; ואולם, אם לא הותקנו תקנות כאמור, אין בכך כדי לפגוע בסמכות לפי סעיף קטן (א)."
דברי הסבר
בתקופה האחרונה הולכים וגוברים הקולות מצד העומדים בראש מוסדות תורניים נגד שירות בצה"ל. קולות אלה מצטרפים לתופעה חמורה של שנאה והסתה, אשר קיימת כבר לא מעט שנים במדינת ישראל, ושהמערכת מתקשה להתמודד עמה.
כיום חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, לא נותן מענה לאותם מקרים, תלמידי המוסדות התורניים נמנעים מלהתייצב לרישום בפני פוקד על פי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986 (להלן – חוק שירות ביטחון), והמוסדות התורניים חומקים מאחריות על דברים הנאמרים במסגרתם.
לפיכך, מוצע לקבוע כי שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם שר הביטחון ושר החינוך, יהיה רשאי להפחית מהתקציב הניתן למוסד התורני בעד תלמיד שנמנע מלהתייצב לרישום לפי חוק שירות ביטחון, בשיעור התמיכה המשתלמת בעד אותו תלמיד לאותו מוסד.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4644/20).
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בכסלו התשע"ח – 4.12.17