הצעת חוק: ייצור והספקת חשמל בשבת רק באישור של רשות החשמל ושר התשתיות

הצעת חוק משק החשמל (תיקון – ייצור והולכת חשמל בשבת ובמועדי ישראל), התשע"ו–2016

תיקון מוצע זה בא להסדיר את הליך ייצור והספקת החשמל בצורה אוטומטית בשבת ובמועדי ישראל, כך שיתאימו לכלל צרכני החשמל ובמיוחד לסקטורים חלשים כלכלית.
מוצע לקבוע כי בעל רישיון ייצור ובעל רישיון ייצור עצמי לא יהיו רשאים לייצר או לספק חשמל בשבתות ובמועדי ישראל, אלא אם כן קיבלו מרשות החשמל אישור לפעילות בשבת.  מוצע להסמיך את שר התשתיות והאנרגיה לקבוע את התנאים לקבלת אישור לייצור והספקת חשמל בשבת ובמועדי ישראל. כמו כן, מוצע להסמיך את רשות החשמל לנקוט בפעולות במקרה שבו בעל רישיון ייצור או בעל רישיון ייצור עצמי הפר את האישור לייצור והספקת חשמל בשבת ובמועדי ישראל.

הצעת חוק משק החשמל (תיקון – ייצור והולכת חשמל בשבת ובמועדי ישראל), התשע"ו–2016
      
הוספת פרק ב'1
1.
בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 20, יבוא:
 
 
"פרק ב'1 – פעילות בשבתות ובחגי ישראל
 
 
פעילות בעל רישיון ייצור ובעל רישיון ייצור עצמי בשבתות ובחגי ישראל
20א.
(א)      בפרק זה –
 
 
 
 
 
 
 
"אוטומציה בייצור והולכת חשמל" – ייצור והספקת חשמל לצרכנים באופן אוטומטי ללא מגע יד אדם, לכל אורך התהליך;
 
 
 
 
 
 
 
"מועדי ישראל" – כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948[2].
 
 
 
 
 
 
(ב)       בעל רישיון ייצור ובעל רישיון ייצור עצמי לא ייצר ולא יספק חשמל באמצעות רשת החשמל בשבת ובמועדי ישראל אלא לפי אישור שקיבל מהרשות בהתאם להוראות שקבע השר.
 
 
 
 
 
 
(ג)       השר יקבע הוראות בעניינים אלה:
 
 
 
 
 
 
 
(1)       תנאים לקבלת אישור לייצור ולהספקת חשמל  בשבת ובמועדי ישראל;
 
 
 
 
 
 
 
(2)       אופן הגשת בקשה לאישור כאמור בפסקה (1) והטיפול בה;
 
 
 
 
 
 
 
(3)       אופן ייצור והספקת חשמל בשבת ובמועדי ישראל, לרבות הוראות לעניין שימוש באוטומציה בייצור ובהולכת חשמל בשבת ובמועדי חג;
 
 
 
 
 
 
 
(4)       אופן הספקת שירותי תשתית בשבת ובמועדי חג.
 
 
 
 
 
 
(ד)       מצאה הרשות כי בעל רישיון ייצור או בעל רישיון ייצור עצמי הפר הוראות שנקבעו לפי סעיף זה, תהיה רשאית, באישור השר, לשם הבטחת מילוי הוראות לפי סעיף זה –
 
 
 
 
 
 
 
(1)       להגביל או לצמצם באופן מיידי את ייצור והספקת החשמל שרשאי בעל הרישיון לבצע בשבת ובמועדי ישראל, לתקופה מוגבלת או עד להפסקת ההפרה;
 
 
 
 
 
 
 
(2)       לבטל את האישור לייצור ולהספקה של חשמל בשבת ובמועדי ישראל שניתן לבעל הרישיון; הרשות לא תעשה שימוש בסמכויותיה לפי פסקה זו, אלא אם כן נתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.
 
 
שירותי תשתית בשבת ובמועדי ישראל
20ב.
(א)      בעל רישיון ספק שירות חיוני יספק שירותים בשבת ובמועדי ישראל, אם קיבל מהרשות אישור לייצור והספקת חשמל בשבת ובמועדי ישראל בהתאם להוראות סעיף 20א, בשינויים המחויבים.
 
 
 
 
 
 
(ב)       בעל רישיון ספק שירות חיוני לא יספק שירותי תשתית, כאמור בסעיף 17, בשבת ובמועדי ישראל, לבעל רישיון ייצור שלא קיבל אישור בהתאם להוראות סעיף 20א."
תיקון סעיף 31
2.
בסעיף 31 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
 
 
"(א1)  בקביעת התעריפים תתחשב הרשות בעלויות הנגזרות מייצור והספקה של שירותי חשמל בהתאם להוראות סעיפים 20א ו-20ב."
 
[1] ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.
[2] ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1.