הצעת חוק: ייצוג המגזר החרדי בשירות הציבורי

ההצעה, שהוגשה ע"י חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מסיעת "יהדות התורה", דנה בנושא הייצוג ההולם של הציבור החרדי במגזר הציבורי, ומעוניינת לעגן אותו בחוק.
מתוך דברי ההסבר לחוק: 
"חקיקת הייצוג ההולם שעברה בכנסת בשנים האחרונות נועדה ליצור העדפה מתקנת של מגזרים שונים באוכלוסייה, אשר ייצוגם בשירות הציבורי קטן מחלקם היחסי באוכלוסייה…ואולם, מגזר אחד באוכלוסייה שייצוגו בשירות הציבורי הוא הנמוך ביותר יחסית לחלקו באוכלוסייה הוא הציבור החרדי, אך לגביו אין כל חקיקה בנושא זה."
וצע לתקן את חוק שירות המדינה  ואת חוק החברות הממשלתיות… ולהוסיף בהם הוראה המחייבת ייצוג הולם של בני המגזר החרדי."

 
הצעת חוק ייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2015
 
תיקון חוק שירות המדינה (מינויים)    1.    בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959 , בסעיף 15א –
        (1)    בסעיף קטן (א), אחרי "והצ'רקסית," יבוא "של יהודים בני המגזר החרדי";    
        (2)    בסעיף קטן (ו), אחרי "והצ'רקסית," יבוא "של יהודים בני המגזר החרדי".    
תיקון חוק החברות הממשלתיות     2.     בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975 , אחרי סעיף 18א1 יבוא:
        "ייצוג הולם ליהודים בני המגזר החרדי    18א2.    בהרכב דירקטוריון של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוגם של יהודים בני המגזר החרדי."

 
דברי הסבר
 
חקיקת הייצוג ההולם שעברה בכנסת בשנים האחרונות נועדה ליצור העדפה מתקנת של מגזרים שונים באוכלוסייה, אשר ייצוגם בשירות הציבורי קטן מחלקם היחסי באוכלוסייה (דוגמת נשים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, עולים, אנשים בעלי מוגבלויות וכדומה).
ואולם, מגזר אחד באוכלוסייה שייצוגו בשירות הציבורי הוא הנמוך ביותר יחסית לחלקו באוכלוסייה הוא הציבור החרדי, אך לגביו אין כל חקיקה בנושא זה.
הממשלה אף קבעה כיעד לאומי את שילובו של ציבור זה בתעסוקה (החלטה מס' 2000 מיום ד' באב התש"ע – 15.7.2010 בעניין עידוד תעסוקת חרדים).
לפיכך, מוצע לתקן את חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, ואת חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975, בהם קיימות הוראות הנוגעות לייצוג הולם של מגזרים שונים בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות, ולהוסיף בהם הוראה המחייבת ייצוג הולם של בני המגזר החרדי.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אמנון כהן (פ/1776/19).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1425/19).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בסיוון התשע"ה – 8.6.15
 

שינוי גודל גופנים