הצעת חוק: ייצוג הולם של המגזר החרדי בשירות הציבורי

הצעת חוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011

חוקי הייצוג ההולם שקיבלה הכנסת בשנים האחרונות נועדו ליצור אפליה מתקנת כלפי מגזרים שונים באוכלוסיה, אשר ייצוגם בשירות הציבורי קטן מחלקם היחסי באוכלוסיה (כמו נשים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, עולים, אנשים בעלי מוגבלויות וכדומה).
מוצע לתקן את חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959 ואת חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975, אשר עוסקים בין היתר בייצוג הולם של מגזרים שונים בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות, ולהוסיף בהם הוראה המחייבת ייצוג של בני המגזר החרדי.

הצעת חוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011

תיקון חוק שירות המדינה (מינויים):
1. בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט– 1959 , בסעיף 15א –
    (1) בסעיף קטן (א), אחרי "והצ'רקסית" יבוא "של יהודים בני המגזר החרדי";    
    (2) בסעיף קטן (ו), אחרי "והצ'רקסית" יבוא "של יהודים בני המגזר החרדי".    
תיקון חוק החברות הממשלתיות:
2. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975‏ , אחרי סעיף 18א1 יבוא:
ייצוג הולם ליהודים בני המגזר החרדי:
18א2. "בהרכב דירקטוריון של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוגם של יהודים בני המגזר החרדי."

דברי הסבר

חוקי הייצוג ההולם שקיבלה הכנסת בשנים האחרונות נועדו ליצור אפליה מתקנת כלפי מגזרים שונים באוכלוסיה, אשר ייצוגם בשירות הציבורי קטן מחלקם היחסי באוכלוסיה (כמו נשים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, עולים, אנשים בעלי מוגבלויות וכדומה).
ואולם, מגזר אחד באוכלוסיה שייצוגו בשירות הציבורי הוא הנמוך ביותר יחסית לחלקו באוכלוסיה הוא הציבור החרדי, אך לגביו אין כל חקיקה בנושא זה.
לאחרונה אף קבעה הממשלה כיעד לאומי את שילוב ציבור זה בתעסוקה (החלטה מס' 2000 מיום ד' אב תש"ע – 15.7.2010 בעניין עידוד תעסוקת חרדים).
לפיכך, מוצע לתקן את חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959 ואת חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975, אשר עוסקים בין היתר בייצוג הולם של מגזרים שונים בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות, ולהוסיף בהם הוראה המחייבת ייצוג של בני המגזר החרדי.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' בחשוון התשע"ב – 31.10.11

שינוי גודל גופנים