הצעת חוק: ייצוג הולם לנשים בכנסים ובהרצאות

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם לנשים בכנסים ובהרצאות), התשע"ו–2015

הצעת חוק זו נועדה להבטיח ייצוג הולם לנשים בכנסים, בהרצאות ובימי עיון המתקיימים במגזר הציבורי במובנו הרחב. בנוסף מבקשת ההצעה להחיל את חובת הייצוג ההולם כך שבכל כנס ציבורי כאמור, יינתן ביטוי הולם לנשים הערביות, לרבות הדרוזיות והצ'רקסיות.
הצעת חוק זו נועדה לשפר ולמנף את מעמדם האזרחי של קבוצות מוחלשות בחברה, שקולן ונוכחותן במרחב הציבורי לא באים לידי ביטוי בכנסים ציבוריים, המתוקצבים במישרין או בעקיפין מתקציב המדינה.

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם לנשים בכנסים ובהרצאות), התשע"ו–2015

הוספת סעיף 6ג1א    1.    בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951 , אחרי סעיף 6ג1 יבוא:
        "ייצוג הולם לנשים בכנסים ובהרצאות    6ג1א.    (א)    בכל כנס או הרצאה מטעם גוף ציבורי, המיועדים לציבור והכוללים שלושה דוברים לפחות, יהיה ייצוג הולם לנשים כמפורט להלן:
                            (1)    בכל כנס או הרצאה – חמישים אחוזים לפחות יהיו דוברות;
                            (2)    בקרב הדוברות בכל כנס כאמור בפסקה (1), יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגן של נשים ערביות, לרבות דרוזיות או צ'רקסיות.
                        (ב)    בסעיף זה, "גוף ציבורי" – גוף המספק שירות לציבור או הממלא תפקיד ציבורי, לרבות –
                            (1)    רשות ציבורית, כהגדרתה בחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998 ;
                            (2)    מוסד להשכלה גבוהה, כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958 , אף אם המדינה אינה משתתפת בתקציבו;
                            (3)    מפלגה רשומה, כמשמעה בחוק המפלגות, התשנ"ב–1992 ;
                            (4)    כל גוף אחר המתוקצב, במישרין או בעקיפין, מתקציב המדינה."

דברי הסבר
הצעת חוק זו נועדה להבטיח ייצוג הולם לנשים בכנסים, בהרצאות ובימי עיון המתקיימים במגזר הציבורי במובנו הרחב. ההנחה היא שבתקופה הנוכחית ישנן נשים רבות הראויות להשתתף באירועים חשובים מעין אלו במרחב הציבורי.
עוד מבקשת ההצעה להחיל את חובת הייצוג ההולם הקבועה בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959, כך שבכל כנס ציבורי כאמור, יינתן ביטוי הולם לנשים הערביות, לרבות הדרוזיות והצ'רקסיות.
התקציב הציבורי המוקצה לגופים ציבורים במדינה כדי לקיים כנסים הוא משאב משותף לכל האוכלוסייה, ולפיכך הקצאת משאביה של המדינה חייבת להיות שוויונית ומותאמת תרבותית וחברתית לכלל האזרחים במדינה.
הצעת חוק זו נועדה לשפר ולמנף את מעמדם האזרחי של קבוצות מוחלשות בחברה, שקולן ונוכחותן במרחב הציבורי לא באים לידי ביטוי בכנסים ציבוריים, המתוקצבים במישרין או בעקיפין מתקציב המדינה.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשע"ו – 28.12.15