הצעת חוק: ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות

לפי הצעת התיקון לחוק 'שיווי זכויות האישה'  שהגישה ח"כ עליזה לביא מוצע כי החוק יחייב גם את השלטון המקומי לתת ביטוי הולם לייצוגן של נשים בוועדות העירוניות.
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "בחוק ובפקודה אין כל התייחסות לייצוג הולם של נשים בוועדות ציבוריות מקומיות, לרבות בחברות העירוניות ובוועדות העירוניות. כתוצאה מכך, בחלק מן הוועדות העירוניות אין כל ייצוג לנשים. כמו כן, מקומן של נשים נעדר מדירקטוריונים של חברות עירוניות ומוועדות ציבוריות שממנה הרשות המקומית".

להלן הצעת החוק המלאה:

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות), התשע"ה–2015
 
תיקון סעיף 6ג1
1.בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951[1], בסעיף 6ג1(ב), במקום "או מנהל כללי של משרד ממשלתי" יבוא "מנהל כללי של משרד ממשלתי, ראש רשות מקומית, מועצת רשות מקומית או מנהל כללי של רשות מקומית או של תאגיד עירוני".
תיקון פקודת העיריות
2.בפקודת העיריות[2], בסעיף 150א, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
 "(ד) בהרכב ועדות המועצה יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, ולעניין חברי ועדות כאמור מקרב חברי המועצה – בהתחשב במידת ייצוגן של נשים בקרב חברי המועצה."

 

דברי הסבר
חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951 (להלן – החוק), קובע בסעיף 6ג1(ב) זכות לייצוג הולם לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בוועדות המוקמות על ידי הכנסת או הממשלה. פקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן – הפקודה) קובעת בסעיף 150א את ההרכב הסיעתי של חברי מועצה בוועדות חובה.
בחוק ובפקודה אין כל התייחסות לייצוג הולם של נשים בוועדות ציבוריות מקומיות, לרבות בחברות העירוניות ובוועדות העירוניות. כתוצאה מכך, בחלק מן הוועדות העירוניות אין כל ייצוג לנשים. כמו כן, מקומן של נשים נעדר מדירקטוריונים של חברות עירוניות ומוועדות ציבוריות שממנה הרשות המקומית.
אשר על כן, מוצע ליצור הרמוניה חקיקתית על ידי תיקון החוק והפקודה באופן שיחייב גם את השלטון המקומי לתת ביטוי הולם לייצוגן של נשים בוועדות העירוניות.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית זוארץ (פ/4563/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/281/19), על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברות הכנסת (פ/605/19) ועל ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/2394/19).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו באייר התשע"ה – 4.5.15
 
.