הצעת חוק: ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דיינים

הצעת חוק הדיינים (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דיינים), התשע"ב–2011

סעיף 6(א) לחוק הדיינים, התשט"ו–1955, קובע כי הוועדה למינוי דיינים תמנה 10 חברים, לפי המפתח הבא: שני הרבניים הראשיים, שני דיינים מבית הדין הרבני הגדול, שר המשפטים, חבר ממשלה נוסף, שני חברי כנסת ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. כלומר, לפי הוראה זו, ארבעה מחברי הוועדה הם בהכרח גברים (שני הרבנים הראשיים לישראל ושני דיינים מבית הדין הרבני הגדול).
מוצע בזאת לתקן את חוק הדיינים, שמכוחו מוקמת הוועדה למינוי דיינים ולקבוע בו כי בהרכב הוועדה יינתן ייצוג לנשים על ידי הקביעה כי אחד משני חברי הכנסת החברים בוועדה ואחד משני עורכי הדין החברים בוועדה יהיו נשים.

הצעת חוק הדיינים (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דיינים), התשע"ב–2011

תיקון סעיף 6:
1. בחוק הדיינים, התשט"ו–1955 , בסעיף 6(א), אחרי "התשנ"ד–1994" יבוא "ובלבד שלפחות אחד מחברי הכנסת יהיה אישה" ואחרי "לשלוש שנים" יבוא "ובלבד שלפחות אחד מעורכי הדין הנבחרים יהיה אישה." 

דברי הסבר

סעיף 6(א) לחוק הדיינים, התשט"ו–1955, קובע כי הוועדה למינוי דיינים תמנה 10 חברים, לפי המפתח הבא: שני הרבניים הראשיים, שני דיינים מבית הדין הרבני הגדול, שר המשפטים, חבר ממשלה נוסף, שני חברי כנסת ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. כלומר, לפי הוראה זו, ארבעה מחברי הוועדה הם בהכרח גברים (שני הרבנים הראשיים לישראל ושני דיינים מבית הדין הרבני הגדול).
כיום אין חובה סטטוטורית לשלב נשים בוועדה למינוי דיינים. ואכן, במשך כל שנות קיומה של המדינה, נשים בודדות היו חברות בוועדה למינוי דיינים, וזאת על אף האמור בסעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951, הקובע חובת ייצוג הולם לנשים בוועדות המכרזים והמינויים של גוף ציבורי.
תפקיד הוועדה למינוי דיינים הוא לבחור את הדיינים שיכהנו בבתי הדין הרבניים האזורים ובבית הדין הרבני הגדול, ובתוך כך להשפיע השפעה עצומה על כלל אוכלוסיית מדינת ישראל, אשר ציבור הנשים מהווה לפחות 50% ממנה. יש לזכור בהקשר זה כי מערכת בתי הדין הרבניים היא מערכת גברית במהותה ובהרכבה.  
בשל העובדה שכיום אין חובה סטטוטורית לפיה נשים יהיו חברות בוועדה למינוי דיינים, נוצרת תופעה פסולה זו של הדרת נשים ממוקדי הכוח. תופעה זו היא חלק מתהליך מתמשך, אותו יש לעצור באמצעות חקיקה.
אשר על כן, מוצע בזאת לתקן את חוק הדיינים, שמכוחו מוקמת הוועדה למינוי דיינים ולקבוע בו כי בהרכב הוועדה יינתן ייצוג לנשים על ידי הקביעה כי אחד משני חברי הכנסת החברים בוועדה ואחד משני עורכי הדין החברים בוועדה יהיו נשים.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בכסלו התשע"ב – 5.12.11