הצעת חוק: ייצוג הולם לנשים בבחירות לרשות המקומיות, בכל שלישייה ברשימות מועמדים תיכלל אישה אחת

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – ייצוג הולם לנשים בבחירות לרשויות המקומיות), התשע"ב–2011

מקומן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות, ובכלל זה השלטון המקומי, לא משתווה לזה של הגברים. על אף ההתקדמות בשילוב הנשים בפוליטיקה הישראלית, נחשב השלטון המקומי כמעוז גברי, בו נעדרת הן האישה כמו גם הנושאים החשובים לה, והן הפרספקטיבה הנשית.
אחת השיטות להעלאת ייצוגן של נשים בפוליטיקה ואשר הוכחה כשיטה יעילה במדינות רבות, היא קביעת מכסת לייצוג הולם לנשים תוך קביעת הייצוג הנדרש בקבוצות של מועמדים ברשימה. על כן מוצע בהצעה זו כי בכל שלישייה ברשימת מועמדים תיכלל לפחות אישה אחת.
אנו צריכים להיעזר במנגנונים חוקתיים ופוליטיים על מנת לקדם ערכים דמוקרטיים של שיווין וצדק בקרב אלה שלא פועלים די על מנת לאכוף אותם, וכן באלה שאינם משוכנעים בהם.

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – ייצוג הולם לנשים בבחירות לרשויות המקומיות), התשע"ב–2011

תיקון סעיף 35:
1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965 , בסעיף 35, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
(ב1) "ברשימת מועמדים לפי סעיף קטן (ב) תיכלל לפחות אישה אחת בכל שלישיית מועמדים; לא כללה הרשימה מועמדים כאמור, יצורף לה טופס הודעה על כך שיפורסם בדרך שקבע השר.".

דברי הסבר

מקומן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות, ובכלל זה השלטון המקומי, לא משתווה לזה של הגברים. על אף ההתקדמות בשילוב הנשים בפוליטיקה הישראלית, נחשב השלטון המקומי כמעוז גברי, בו נעדרת הן האישה כמו גם הנושאים החשובים לה, והן הפרספקטיבה הנשית. נכון לנתוני המרכז למחקר ומידע של הכנסת לשנת 2009, בישראל השיעור הממוצע של נשים בקרב כלל חברי המועצה ברשויות המוניציפאליות הוא 11%, שיעור נמוך בהרבה מכל המדינות שנבחנו באותו המחקר.
אחת השיטות להעלאת ייצוגן של נשים בפוליטיקה ואשר הוכחה כשיטה יעילה במדינות רבות, היא קביעת מכסת לייצוג הולם לנשים תוך קביעת הייצוג הנדרש בקבוצות של מועמדים ברשימה. על כן מוצע בהצעה זו כי בכל שלישייה ברשימת מועמדים תיכלל לפחות אישה אחת. שילוב נשים בפוליטיקה חשוב כמטרה בפני עצמה ליישום זכותן של הנשים לשוויון עם הגברים. כמו כן, הוא מהווה אמצעי לדמוקרטיזציה של הפוליטיקה ולשיתוף הקהילה בפוליטיקה, במיוחד בשלטון המקומי לו מוקנות סמכויות רבות המשפיעות על חיי הנשים באופן מיוחד. בו בזמן, אין אנו יכולים להמתין לתקופה שבה הגברים השולטים בסצנה הפוליטית ישתכנעו ויעבדו בצורה אקטיבית על מנת לשלב את הנשים ברשימות הבחירות, לכן אנו צריכים להיעזר במנגנונים חוקתיים ופוליטיים על מנת לקדם ערכים דמוקרטיים של שיווין וצדק בקרב אלה שלא פועלים די על מנת לאכוף אותם, וכן באלה שאינם משוכנעים בהם.
עם זאת, הצעת החוק זו אינה מחייבת את המפלגות לייצוג הולם, היות וכל מפלגה יכולה לבקש לחרוג מקריטריון זה, והחריגה אף תתאפשר באופן אוטומטי. בד בבד, בקשתה זו לחרוג מקריטריון דמוקרטי ושוויוני בסיסי חייבת להיעשות בפרוצדורה שמצריכה מהלך הצהרתי ויידוע הציבור על החריגה. בפעולה על פי הפרוצדורה המוצעת יש מסר חינוכי-דמוקרטי מהמדרגה הראשונה המבליט שאין זה טבעי שנשים לא יהיו מיוצגות בשיעור הולם ברשימות מועמדי הבחירות לרשויות המקומיות, וכי מי שמבקש להחריג נשים מהמערכת הפוליטית צריך להצהיר על כך ועל הציבור לדעת על כך. לכן, רשימת מועמדים המעוניינת לחרוג מהתנאי הנדון, תחויב לצרף לרשימה טופס מיוחד אשר יפורסם לציבור.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בכסלו התשע"ב – 19.12.11

שינוי גודל גופנים