הצעת חוק: 'יום עלייה' בישראל

ביסוד מדינת ישראל עומד עקרון העלייה. מרבית האוכלוסייה הישראלית הינה פרי העליות השונות, ומדינת ישראל שואפת להמשך תהליך חשוב זה של קיבוץ גלויות.
לפיכך, מוצע לכונן יום עלייה שתכליתו להגביר את המודעות לחשיבות העלייה ולמקם את העלייה כערך מרכזי בקרב תושבי מדינת ישראל, במיוחד בקרב צעירים ונוער בישראל, דרך פעילויות חינוכיות ואירועים ממלכתיים.
 

הצעת חוק יום העלייה, התשע"ד–2014
 
מטרה  
1.    מטרתו של חוק זה לציין את יום העלייה על מנת לעודד עלייה לישראל מהתפוצות, להוקיר את קיומה, וכן להגביר את המודעות הציבורית לחשיבות העלייה והיותה ערך מרכזי לקיומה של מדינת ישראל.
ציון יום שנתי ממלכתי    
2.    (א)    תאריך ציון יום העלייה יקבע על ידי שר העלייה והקליטה, באישור ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת.
        (ב)    הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום העלייה במועדו או במועד סמוך לו. 
        (ג)    בתי הספר יקיימו פעילויות חינוכיות, לרבות טקסים, שעניינן קיום מטרתו של חוק זה; שר החינוך רשאי לקבוע הוראות לעניין פעילויות חינוכיות שייוחדו ליום העלייה. 
        (ד)    יום העלייה יצוין בבית הנשיא.
        (ה)    שר העלייה והקליטה, באישור ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, רשאי לקבוע מקומות נוספים שבהם יצוין יום העלייה.
פעילות בתפוצות  
3.    משרד החוץ והסוכנות היהודית לארץ ישראל יערכו לקראת מועד יום העלייה  פעילות בקרב קהילות התפוצה.
ביצוע ותקנות  
4.    שר העלייה והקליטה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
 
 
דברי הסבר
ביסוד מדינת ישראל עומד עקרון העלייה. מרבית האוכלוסייה הישראלית הינה פרי העליות השונות, ומדינת ישראל שואפת להמשך תהליך חשוב זה של קיבוץ גלויות. מודעות הציבור היא מרכיב חיוני ליישום משימה לאומית זו, שכן יש בה כדי לחזק את יכולת המדינה למשוך עלייה, לקלוט עולים, ולשלבם בחברה הישראלית ובמעגל העבודה. כמו כן, הבנת ההיסטוריה של העלייה מהווה אבן יסוד בתודעה הלאומית ובזהות הישראלית.
לפיכך, מוצע לכונן יום עלייה שתכליתו להגביר את המודעות לחשיבות העלייה ולמקם את העלייה כערך מרכזי בקרב תושבי מדינת ישראל, במיוחד בקרב צעירים ונוער בישראל, דרך פעילויות חינוכיות ואירועים ממלכתיים. ביום זה ידונו, יזכירו, ויחגגו בכנסת, במוסדות חינוך ובבית הנשיא, את העלייה וחשיבותה בעבר ובעתיד, את הגורמים המסייעים לה וכן, את התרומה האדירה של העולים עצמם למדינת ישראל. כמו כן, מוצע להסמיך את שר העלייה והקליטה, באישור ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, לקבוע מקומות נוספים שבהם יצוין יום העלייה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יעקב כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/2504/18), ועל ידי חבר הכנסת רוברט טיבייב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2919/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברי הכנסת אברהם מיכאלי ויעקב מרגי (פ/1783/19).
 
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר ב' התשע"ד – 19.3.14