הצעת חוק: חללי צה"ל שעלו מכוח חוק השבות ייקברו בבתי קברות צבאיים, יחד עם שאר החיילים הנופלים

הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – חיילים זכאי חוק השבות), התשע"ג–2013

החברה הישראלית השתנתה בשנים האחרונות ובשונה מהעבר, כ-20% מחיילי צה"ל הם חיילים יוצאי מדינות חבר העמים שעלו לארץ או הוריהם מכוחו של חוק השבות. אין ספק שלמדינת ישראל, עלייה זו הביאה ברכה רבה ובמידה רבה גם תרמה ליכולת קיומנו כאן. 
הצעת חוק זו נועדה למנוע את הפלייתם בבתי העלמין הצבאיים ולדאוג לכך שזכאי חוק השבות או צאצאיהם שנפלו בשורות צה"ל וזרועות הביטחון ייקברו ללא כל הבדל.

תיקון סעיף 4:
1. בחוק בתי קברות צבאיים, התש"י–1950 , בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
 "(א1) חייל שנפטר, לרבות חייל הזכאי לזכויות לפי סעיף 4א לחוק השבות, התש"י–1950 , ובחר קרובו שיובא לקבורה בבית קברות צבאי, ייקבר בחלקה, בשורה ובצמוד לקברי החיילים הקבורים במקום."

דברי הסבר
החברה הישראלית השתנתה בשנים האחרונות ובשונה מהעבר, כ-20% מחיילי צה"ל הם חיילים יוצאי מדינות חבר העמים שעלו לארץ או הוריהם מכוחו של חוק השבות. אין ספק שלמדינת ישראל, עלייה זו הביאה ברכה רבה ובמידה רבה גם תרמה ליכולת קיומנו כאן.
בהיותם אוכלוסייה תורמת ומשרתת מקומם לא נפקד גם בשורות צה"ל כולל ביחידות הלוחמות וממילא גם בבתי העלמין הצבאיים.
בשנים האחרונות לעתים דחופות מדי עולה סוגיית מקום קבורתם בתוך בית העלמין הצבאי ורבים מהם נקברים בנפרד מחבריהם שאיתם שירתו ונפלו כתף אל כתף.
על אף שהם נקברים בנפרד וגורמים שונים מטילים ספק ביהדותם הם מרגישים כיהודים לכל דבר. הם עלו לארץ תחת האמונה שהם יהודים, כך גם התגייסו לצה"ל וכך גם נפלו בשורות צבא הגנה לישראל – צבאו של העם היהודי.
הצעת חוק זו נועדה למנוע את הפלייתם בבתי העלמין הצבאיים ולדאוג לכך שזכאי חוק השבות או צאצאיהם שנפלו בשורות צה"ל וזרועות הביטחון ייקברו ללא כל הבדל.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט באייר התשע"ג – 29.4.13