הצעת חוק: חללי צה"ל שעלו מכוח חוק השבות ייקברו בבתי קברות צבאיים, יחד עם שאר החיילים הנופלים, במידה ומשפחתם מבקשת

הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – חיילים זכאי חוק השבות), התשע"ג–2013

הצעת חוק זו באה למנוע את הפלייתם בבתי העלמין הצבאיים ולדאוג לכך שזכאי חוק השבות או צאצאיהם שנפלו בשורות צה"ל וזרועות הביטחון ייקברו ללא כל הבדל. 

תיקון סעיף 4:
1. בחוק בתי קברות צבאיים, התש"י–1950 , בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
    "(א1) חייל שנפטר, לרבות חייל הזכאי לזכויות לפי סעיף 4א לחוק השבות, התש"י–1950 , ומשפחתו מבקשת להביאו לקבורה בבית קברות צבאי, ייקבר בחלקה, בשורה ובצמוד לקברי החיילים הקבורים במקום, ולא בחלקה נפרדת או מחוץ לחלקה עצמה."

דברי הסבר
החברה הישראלית השתנתה בשנים האחרונות ובשונה מהעבר, כ-20% מחיילי צה"ל הם יוצאי מדינות חבר העמים שעלו לארץ או הוריהם מכוחו של חוק השבות. אין ספק שלמדינת ישראל, עלייה זו הביאה ברכה רבה ובמידה רבה גם תרמה ליכולת קיומנו כאן.
בהיותם אוכלוסייה תורמת ומשרתת מקומם לא נפקד גם בשורות צה"ל כולל ביחידות הלוחמות וממילא גם בבתי העלמין הצבאיים.
בשנים האחרונות לעתים דחופות מדי עולה סוגיית מקום קבורתם בתוך בית העלמין הצבאי ורבים מהם נקברים בנפרד מחבריהם שאיתם שירתו ונפלו כתף אל כתף.
אף שהם נקברים בנפרד וגורמים שונים מטילים ספק ביהדותם הם מרגישים כיהודים לכל דבר. הם עלו לארץ תחת האמונה שהינם יהודים, כך גם התגייסו לצה"ל וכך גם נפלו בשורות צבא הגנה לישראל – צבאו של העם היהודי.
הצעת חוק זו באה למנוע את הפלייתם בבתי העלמין הצבאיים ולדאוג לכך שזכאי חוק השבות או צאצאיהם שנפלו בשורות צה"ל וזרועות הביטחון ייקברו ללא כל הבדל.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשעה-עשרה על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1154/19) ועל ידי חבר הכנסת נחמן שי (פ/1290/19).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בתמוז התשע"ג – 24.6.13