הצעת חוק: ח"כ שנשבע אמונים לכנסת, יצהיר כי הוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

תיקון סעיף 15:
1. בחוק יסוד: הכנסת (להלן – חוק היסוד), בסעיף 15(א), במקום הקטע החל במילים "לשמור אמונים" ועד "שליחותי בכנסת" יבוא "לשרת באמונה את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולקיים את חוקי המדינה".
תיקון סעיף 16:
2. בסעיף 16 לחוק היסוד, אחרי "לא יהנה החבר מזכויותיו" יבוא "וחסינויותיו".

דברי הסבר
מוצע, שכל חבר כנסת שנשבע אמונים לכנסת, יצהיר כי הוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. שבועת האמונים בנוסח זה, תחייב את חברי הכנסת לקשר חזק יותר למדינת ישראל, ולהיותו אזרח מכלל אזרחי ישראל אשר יש לו זכויות וחובות כלפי המדינה , קיומה ובטחונה. כמו כן, שבועת האמונים בנוסח הזה תחייב את חברי הכנסת לפעול במסגרת זכויותיהם וחובותיהם במסגרת תפקידם כחברי כנסת למען מדינת ישראל ואזרחיה, כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובכך למנוע במישרין ובעקיפין פעולות של חברי הכנסת שתהא להן פגיעה באושיות המדינה, במוסדותיה ובכוחות הביטחון שלה.
השבועה למדינת ישראל כמדינה יהודית, מדגישה ומגבירה את הזיקה של חברי הכנסת למדינת ישראל ולסמליה היהודיים, כמו ההמנון והדגל .
החוק כיום מקנה לחברי הכנסת במדינת ישראל את זכות החסינות שהרי היא הגנה על פעילות פוליטית של חברי כנסת , אולם יחד עם זאת חבר הכנסת מחויב למדינת ישראל, לחוקיה ולמוסדותיה כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולפיכך המציאות מחייבת את הקשר המוסרי בין חבר הכנסת למדינה.
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשע"ג – 15.7.13