הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור פעילות שיש בה הדתה, שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך ממלכתיים), התשע"ז–2017

להביא למניעת אירועים בעלי אופי מפלה בשל טעמי דת, נטייה מינית וגזענות, בבתי ספר במסגרת חוק חינוך ממלכתי.