הצעת חוק: "חינוך וחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית" יוגדר כחלק ממטרות החינוך בישראל

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מטרות החינוך), התשע"ג–2013

סעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 (להלן – החוק), המגדיר את מטרות החינוך מתייחס לכלל המרחב הלימודי והחינוכי ומחייב את מוסדות החינוך לפעול בכל תחומי הדעת וביתר הפעילויות החינוכיות והערכיות.

מוצע להוסיף לסעיף 2(4) לחוק את המטרה "לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית".

תיקון סעיף 2:
1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 , בסעיף 2(4), אחרי "מורשת ישראל והמסורת היהודית" יבוא "לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי".

דברי הסבר
סעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 (להלן – החוק), המגדיר את מטרות החינוך מתייחס לכלל המרחב הלימודי והחינוכי ומחייב את מוסדות החינוך לפעול בכל תחומי הדעת וביתר הפעילויות החינוכיות והערכיות. דא עקא שמטרות החינוך אינן כוללות את הצורך בחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי.
קיימת הסכמה ציבורית שישנו ניסיון לפגיעה בקשר המיוחד של עם ישראל לארצו בייחודיות, בשייכות ובזיקה שיש לעם ישראל למדינת ישראל. על כן יש לחזק את חינוך הדור הצעיר ולפעול לחינוך במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי.
לפיכך מוצע להוסיף לסעיף 2(4) לחוק את המטרה "לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית".
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשע"ג – 15.7.13