הצעת חוק: חיוב חובת דעת של הרבנות בכל הצעת חוק בסוגיות דת ומדינה

הצעת החוק שהגיש ח"כ יואב בן צור מבקשת לחייב חוות דעת של הרבנות הראשית לישראל בכל הצעת חוק הנוגעת בסוגיות דת ומדינה. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "כשם שיתר הגורמים המקצועיים, הן ברשות המבצעת בכלל משרדי הממשלה והן ביתר הרשויות המינהליות, מוסמכים ונדרשים למסור לידי הרשות המחוקקת את חוות דעתם בהליכי חקיקה הנוגעים באופן ישיר באופי פעילותם, כך מתבקש הדבר לעגן בחקיקה כי הגורם המקצועי בענייני דת ומדינה, קרי, הרבנות הראשית לישראל, תשמיע את עמדתה בכל הליך הנוגע לעניינים אלו.
מטרת הצעת החוק היא להכיר באופן רשמי בעמדתה המקצועית של הרבנות הראשית לישראל כגורם המוסמך לחוות דעה בנושאי דת ומדינה שעה שנדרשת הכרעה בנושאים אלו".
 

להלן הצעת החוק המלאה:

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – סמכות מתן חוות דעת להליכי חקיקה), התשע"ה–2015

תיקון סעיף 2
1.   בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 , בסעיף 2(1), אחרי "לשואלים בעצתה" יבוא "וכן מתן חוות דעת לכנסת במסגרת כל הליך חקיקה, אשר עניינו בתחומי דת ומדינה".

דברי הסבר
הצעת חוק זו מבקשת להסמיך את הגורמים המקצועיים בתחומי דת ומדינה, קרי מועצת הרבנות הראשית לישראל, למסור לידי הרשות המחוקקת את חוות דעתם בהליכי חקיקה אשר עניינם בתחומי דת ומדינה.
כשם שיתר הגורמים המקצועיים, הן ברשות המבצעת בכלל משרדי הממשלה והן ביתר הרשויות המינהליות, מוסמכים ונדרשים למסור לידי הרשות המחוקקת את חוות דעתם בהליכי חקיקה הנוגעים באופן ישיר באופי פעילותם, כך מתבקש הדבר לעגן בחקיקה כי הגורם המקצועי בענייני דת ומדינה, קרי, הרבנות הראשית לישראל, תשמיע את עמדתה בכל הליך הנוגע לעניינים אלו.
מטרת הצעת החוק היא להכיר באופן רשמי בעמדתה המקצועית של הרבנות הראשית לישראל כגורם המוסמך לחוות דעה בנושאי דת ומדינה שעה שנדרשת הכרעה בנושאים אלו.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בסיוון התשע"ה – 8.6.15