הצעת חוק: חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – פיצוי בגין אי מתן מנוחה שבועית) של ח"כ מיקי רוזנטל

הצעת החוק של חבר הכנסת מיקי רוזנטל (המחנה הציוני) מבקשת לפצות את העובדים בימי המנוחה השבועיים הקבועים בחוק, אשר אינם מקבלים ממעסיקם יום מנוחה חלופי אחר במהלך השבוע, בתשלום בסכום השווה לשלוש פעמים שכרם הרגיל ביום עבודה.

הכנסת העשרים

יוזם:           חבר הכנסתמיקי רוזנטל
              
                                                פ/301/20                                
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – פיצוי בגין אי מתן מנוחה שבועית), התשע"ה–2015
 
תיקון סעיף 17
1.
בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951[1], בסעיף 17, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
 
 
"(ג)     לא ניתנה לעובד מנוחה בהתאם לסעיף זה, יהיה העובד זכאי לתשלום בסכום השווה לשלוש פעמים שכרו הרגיל ביום עבודה."
דברי הסבר
 
סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951 (להלן – חוק שעות עבודה ומנוחה), קובע כי עובד המועסק ביום המנוחה השבועי יהיה זכאי לשעות מנוחה במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועסק. בנוסף קובע הסעיף האמור, כי במקרה שבו שכרו של העובד הוא על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר, המעסיק יהיה זכאי לתת לעובד במקום הגמול האמור בסעיף 17(א)(1), מנוחה של שעה וחצי לפחות תמורת כל שעה משעות המנוחה השבועית שבה עבד.
מסקר שערך משרד הכלכלה בשנת 2006 עולה כי 57% ממי שמועסק ביום המנוחה השבועי לא זוכה ליום מנוחה חלופי (מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה "חוק שעות עבודה ומנוחה – שכירים העובדים ביום המנוחה" (2006)).
כיום, עובדים המועסקים שבעה ימים בשבוע ולא מקבלים יום מנוחה חלופי, אינם זכאים לתשלום מיוחד בשל שיטת העסקה זו העומדת בסתירה לתכליתו של חוק שעות עבודה ומנוחה ובניגוד למורשת ישראל. כמו כן, הדבר פוגע באיכות חייו של העובד בכך שנשללת ממנו הזכות ליום מנוחה.
בית הדין הארצי פסק כי העסקה במשך שבעה ימים בשבוע אינה מזכה את העובד בפיצוי כלשהו ומי שמפר את החוק יהא צפוי לסנקציה פלילית בגין ההפרה (דיון (ארצי) 4-2/לז הארגון הארצי של עובדי התעשייה האוירית לישראל נ' התעשייה האוירית לישראל בע"מ, ח (1) 459). על הלכה זו שב וחזר בית הדין הארצי מאוחר יותר.
לפיכך מוצע לקבוע כי אי מתן מנוחה חלופית תזכה את העובד בתשלום בסכום השווה לשלוש פעמים שכרו הרגיל ביום עבודה.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברי הכנסת מיקי רוזנטל וחיים כץ (פ/1447/19).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברי הכנסת מיקי רוזנטל וחיים כץ (פ/1517/19; הוסרה מסדר היום ביום ג' בכסלו התשע"ד (6 בנובמבר 2013); פ/2892/19).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו באייר התשע"ה – 4.5.15
 
[1] ס"ח התשי"א, עמ' 204.

שינוי גודל גופנים