הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – היעדרות חלקית במועדי צום ותפילה), התשע"ה–2015

הצעת חוק זו מבקשת להעניק הקלות מיוחדות בעבודה לעובדים בני כל הדתות, אשר מקפידים על הלכות הצום. 

מספר פנימי: 567431
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתזוהיר בהלול
                                                דניאל עטר
                                                מיקי לוי
                                                עיסאווי פריג'
                                                חיים ילין
                                                מאיר כהן
                                                אוסאמה סעדי
                                                מסעוד גנאים
                                                יעל גרמן
                                                איתן ברושי
                                                מיקי רוזנטל
                                                יוסף ג'בארין
                                                עאידה תומא סלימאן
                                                איציק שמולי
                                                עמר בר-לב
                                                מיכל בירן
                                                תמר זנדברג
                                                יואל רזבוזוב
              
______________________________________________                                         
                                             פ/1890/20
 
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – היעדרות חלקית במועדי צום ותפילה), התשע"ה–2015
 
הוספת סעיף 9א
1.
בחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951[1], אחרי סעיף 9 יבוא:
 
 
"היעדרות חלקית במועדי צום ותפילה
9א.
(א)      בלי לגרוע מהוראות פרק זה, עובד במשרה מלאה זכאי להיעדר מעבודתו ללא ניכוי משכרו ושלא על חשבון החופשה השנתית, בתנאים, במועדים ולפרקי הזמן שלהלן:
 
 
 
 
 
 
 
(1)       עובד יהודי שצם – צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז ותשעה באב – שעתיים בתחילת יום העבודה או בסיומו;
 
 
 
 
 
 
 
(2)       עובד מוסלמי שצם – בחודש הרמדאן – שעתיים בתחילת יום העבודה או בסיומו;
 
 
 
 
 
 
 
(3)       עובד דרוזי שמשתתף בתפילות אל-עושר – בעשרת הימים הקודמים לחג אלאדחא – שעתיים בסיום יום העבודה;
 
 
 
 
 
 
(ב)       עובד במשרה חלקית זכאי להיעדר כאמור בסעיף קטן (א) למשך פרק זמן יחסי לחלקיות משרתו בכל אחד מהמועדים שבאותו סעיף קטן.
 
 
 
 
 
 
(ג)       השר יקבע הוראות לעניין הוכחת התקיימות התנאים להיעדרות לפי סעיף זה, ולעניין מסירת הודעה על  הכוונה להיעדר."
 
דברי הסבר
 
במדינת ישראל חיים ועובדים בני עדות רבות עם מנהגים שונים. אחד ממנהגי העדות השונות הוא מנהג הצומות. הצומות הם ימים שנמנעים בהם מאכילה ומשתייה (נקראים גם "תעניות"). יום צום נועד לציין אבל על מאורע שאירע בעבר או לעורר רחמי שמיים על צרה או סכנה בהווה.
הצעת חוק זו מבקשת להעניק הקלות מיוחדות לעובדים אשר מקפידים על הלכות הצום. יש לזכור כי העובדים הצמים צריכים להתמודד הן עם מטלות עבודתם והן עם איסורי האוכל והשתייה לאורך כל שעות האור, בזמן שמזג האוויר חם מאוד ולעיתים בלתי נסבל.
ברוב מקומות העבודה היום רשאי מעסיק להקל עם עובדיו הצמים כראות עיניו. עם זאת, קיום מטלות העבודה בזמן הצום פוגע בסיכוייהם של העובדים הצמים להזדמנות שווה והוגנת ואף לעתים מצריך מהם לעמוד ולבחור בין קיום מצוות דתם לבין עבודתם.
לפיכך מוצע כי עובד שמעוניין לקיים את מצוות הצום יעדכן את מעסיקו בכתב מבעוד מועד על כוונתו ויזכה להקלות כדקלמן:
עובד יהודי המצהיר שהוא צם באחד או יותר מחמשת הצומות הבאים: צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז ותשעה באב, יהיה זכאי לאחר לעבודה בשעתיים או לסיים את העבודה שעתיים לפני הזמן.
 
 
 
 
 
עובד מוסלמי הצם בחודש הרמדאן, יהיה זכאי לאחר לעבודה בשעתיים, או לסיים את העבודה שעתיים לפני הזמן במשך כל חודש הרמדאן.
עובד דרוזי המצהיר שהוא משתתף בתפילות ה"אל-עושר", יהיה זכאי לסיים את העבודה שעתיים לפני הזמן במשך עשרת הימים שלפני חג אלאדחא.
שר הרווחה והשירותים החברתיים יקבע הוראות לעניין מסירת הודעות על הכוונה לממש את הזכאות ועל דרך להוכחת התקיימות התנאים לזכאות.
מכיוון שמדובר בזכות בסיסית של אדם מאמין, עובד שאושרה יציאתו עקב הצום, יראו אותו כמי שמילא את מכסת עבודתו. לא ינוכו כספים ממשכורתו עקב יציאתו, לא יופחתו ימים מחופשתו השנתית ולא יצטרך העובד להשלים שעות אלו.
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א  באב התשע"ה – 27.7.15
 
 
 
 
[1] ס"ח התשי"א, עמ' 234.