הצעת חוק חג המימונה, התש"ף–2020

מספר פנימי: 2086278

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:           חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

 

______________________________________________

פ/375/23

 

 

הצעת חוק חג המימונה, התש"ף–2020

 

כ"ב בניסן – חג המימונה 1. (א)      הכנסת מכריזה בזה על יום כ"ב בניסן, החל במוצאי היום השביעי של חג הפסח, כעל חג המימונה, שיוחג מדי שנה בשנה כחג המדינה וייקרא בשם "חג המימונה".
    (ב)      חג המימונה הוא יום בחירה; בסעיף זה, "יום בחירה" – יום שהבחירה בידי העובד לצאת  בו לחופשה או לעבוד; בחר העובד ביום כיום חופשה, יובא היום במניין ימי החופשה שלו.
    (ג)       שר החינוך רשאי לקבוע פעילויות חינוכיות שייוחדו לחג המימונה.
עצרת מרכזית 2. שר התרבות והספורט יורה על קיום עצרת מרכזית, לפתיחת חג המימונה.
הוראות לעניין עובדים 3. שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לאחר התייעצות עם שר התרבות והספורט, רשאי לקבוע את סוגי העובדים ואת סוגי העבודות והשירותים שאין להפסיקם בחג המימונה, וכן רשאי הוא לקבוע את השעות וההסדרים שיחולו ביום זה.
סמלי חג המימונה 4. שר התרבות והספורט רשאי לקבוע סמלים לחג המימונה ולהסדיר את השימוש בהם.

 

דברי הסבר

קהילת יהדות מרוקו הביאה עימה מנהגים ומסורת עשירה לארץ וביניהם חג המימונה שנחגג בצאת חג הפסח. חג המימונה הוא חג שרבים מהישראלים חוגגים אך איננו מוסדר בחוק כבעל מעמד של יום מיוחד, כמו למשל חג הסיגד המצוין מידי שנה בכ"ט בחשוון. בערבות השנים, ללא מעמד לאומי מוסדר, חג המימונה הפך לחג של הווי לעתים עם גוון פוליטי ובאופן שאינו מוקיר ומפאר את המסורת העמוקה של יהדות מרוקו והמורשת שלה בתרבות, בספרות, באומנות, בדברי חכמים ובספרי השו"ת. בדומה לימים מיוחדים נוספים שמעוגנים בחוק ונותנים הזדמנות להעמיק במסורת ובמורשת של היהדות על כל גווניה והרכבה התרבותי, כך צריך לתקוע יתד ולעגן את חג המימונה כיום לאומי מיוחד שיאפשר לדון במסורת החג ובמסורת יהדות מרוקו, בכל שנה.

אימוץ החג על ידי הכנסת ומדינת ישראל, יאפשר החייאה מחדש של מסורת עתיקת יומין, ויחזק את ההזדהות והמעורבות של יהודי מרוקו בציון יום זה בארץ.

מעבר להכרה רשמית בחג, מוצע בזה לאפשר לכל עובד לבחור את החג כאחד מימי הבחירה השנתיים. אפשרות דומה קיימת בחוק חג הסיגד, התשס"ח–2008.

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' באייר התש"ף – 26.4.20