הצעת חוק: ועדת השרים לענייני חקיקה תפרסם פרוטוקול מלא של דיוניה, תוך שקיפות מלאה

הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ג–2013

הצעת החוק קובעת כי ועדת השרים לענייני חקיקה תפרסם פרוטוקול מלא של דיוניה, המפרט בו, בין השאר, את אופן הצבעתם של השרים בוועדה.  

הוספת סעיף 7א:
1. בחוק הממשלה, התשס"א–2001 , אחרי סעיף 7 יבוא:
    "ועדת שרים לענייני חקיקה:
7א. ועדת שרים לענייני חקיקה שהוקמה לפי סעיף 31(ה) לחוק-יסוד: הממשלה תנהל פרוטוקול של דיוניה, שיכלול את ההצבעות, ותפרסמו לציבור."

דברי הסבר
ועדת השרים לענייני חקיקה אינה מפרסמת לציבור פרוטוקולים של דיוניה אלא את החלטתה הסופית בלבד. הצעת החוק מבקשת לקדם את השקיפות הנדרשת מנבחרי ציבור שחיונית למדינה דמוקרטית. הצעת החוק קובעת כי ועדת השרים לענייני חקיקה תפרסם פרוטוקול מלא של דיוניה, המפרט בו, בין השאר, את אופן הצבעתם של השרים בוועדה.
כך יחולו אותם כללים של שקיפות החלים על חברי הכנסת ועל דיוני המליאה והוועדות מכוח חוק- יסוד: הכנסת ותקנון הכנסת על דיוני ועדת השרים לענייני חקיקה. כשם שבמליאת הכנסת ובוועדותיה מתועדות הצבעותיהם של נבחרי הציבור ומפורסמות בפרוטוקול הישיבה, כך ראוי שהשרים שדנים בהצעות החוק יפרסמו את אופן הצבעתם ואת הדיון שקדם לה והוביל אליה.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת רונית תירוש ורוברט טיבייב (פ/3030/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשע"ג – 18.3.13