הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – התקנת מנגנון שבת למשאבות מים), של ח"כ בצלאל סמוטריץ'.

היום, שני 6.7.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – התקנת מנגנון שבת למשאבות מים), התש"ף–2020 של ח"כ בצלאל סמוטריץ' (ימינה).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי בכל בניין מגורים ובכל בניין ציבורי יותקן מנגנון פיקוד שבת למערכת משאבות המים, וכי לא יינתן היתר לבניית בניין שאין בו תנאי המחייב התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור. התקנת המנגנון כאמור תאפשר שימוש במים בכל שעות השבת ותקל על ציבור גדול של שומרי מסורת המעוניינים לגור בבניינים רבי קומות ללא חשש של חילול שבת. מדובר בנושאים שלעיתים ציבור זה אינו מודע אליהם ושהטכנולוגיה הקיימת מאפשרת פתרונות זולים ופשוטים לעניין.

 

מספר פנימי: 2140900

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ'
                                          יעקב טסלר
                                          אופיר סופר
                                          משה ארבל
                                          ינון אזולאי

______________________________________________

פ/1468/23

 

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – התקנת מנגנון שבת למשאבות מים), התש"ף–2020

הוספת סעיף 158א4 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965[1], אחרי סעיף 158א3 יבוא:
    "חובת התקנת מנגנון שבת במשאבות מים 158א4. (א)      בכל בניין מגורים, ובכל בניין ציבורי כהגדרתו בסעיף 158ב, יותקן מנגנון פיקוד שבת למערכת משאבות המים; לא יינתן היתר לבניית בניין שאין בו תנאי המחייב התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור.
            (ב)      הותקן מנגנון כאמור בסעיף קטן (א),  תופעל המשאבה בשבתות ובמועדים מכניסת השבת או החג עד צאת השבת או החג.
            (ג)       בסעיף זה –
            "השר" – שר הפנים;
            "מנגנון פיקוד שבת" – מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של משאבת מים בלא חילול שבת, העומד בדרישות שקבע השר.
            (ד)      השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לפטור סוגי בניינים או מקומות מהוראות סעיף זה.
תחולה 2. הוראות חוק זה יחולו על בניין מגורים או בניין ציבורי שבקשה להיתר בניה לגביו הוגשה לאחר תחילתו של חוק זה.

 

דברי הסבר

בשנת 2001 התקבל בכנסת תיקון מס' 55 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 (להלן – התיקון) המחייב התקנת מעלית שבת בבניין מגורים ובבניין ציבורי. תיקון זה נולד בעקבות ההבנה כי שמירת השבת חשובה לרבים מאזרחי ישראל הרואים בכך ערך דתי ולאומי. עד לתיקון, אזרחים אלו נתקלו בבעיה כאשר הם היו מעוניינים לרכוש דירה בבניינים רבי קומות שכן הם אינם היו יכולים להתנייד ולצאת מביתם בשבת ללא מאמץ רב של טיפוס קומות.

באופן דומה, הצעת חוק זו מטרתה ליתן מענה לצורך בפתרון בעיות הלכתיות שכן גם בנושא משאבות המים בבנייני מגורים התעוררה סוגיה דומה המקשה על ציבור רחב של שומרי מסורת לשמור את השבת כהלכתה.

עיקר הבעיה מקורה כאמור בבניינים שבהם חמש קומות ויותר – בכל ימות השבוע, כדי לשמור על לחץ מים תקין גם בקומות הגבוהות, קיימת מערכת משאבות מים המספקות לחץ מים תקין בכל רגע נתון על ידי עצם פתיחת ברז המים בכל אחת מהקומות הגבוהות.

עם זאת, הדבר נכון גם כאשר מדובר בפתיחת ברז המים ביום השבת, כך שבפועל בכל פתיחת ברז מים מתעוררת מערכת המים לפעולה ומספקת את המים הדרושים. הנה כי כן, אדם שומר מסורת שפותח את הברז בשבת למעשה מפעיל את מערכת המשאבות בעצמו מבלי שרצה בכך.

לפיכך, מוצע לקבוע כי בכל בניין מגורים ובכל בניין ציבורי יותקן מנגנון פיקוד שבת למערכת משאבות המים, וכי לא יינתן היתר לבניית בניין שאין בו תנאי המחייב התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור. התקנת המנגנון כאמור תאפשר שימוש במים בכל שעות השבת ותקל על ציבור גדול של שומרי מסורת המעוניינים לגור בבניינים רבי קומות ללא חשש של חילול שבת. מדובר בנושאים שלעיתים ציבור זה אינו מודע אליהם ושהטכנולוגיה הקיימת מאפשרת פתרונות זולים ופשוטים לעניין.

לבסוף, מוצע כי חובת ההתקנה, בשל מורכבותה, תחול רק על בניינים שיאושרו לבנייה החל מיום כניסתו לתוקף של הצעת חוק זו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/5078/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' (פ/1258/23).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ד בתמוז התש"ף – 6.7.20

 

[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.