הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הגדרת בתי קברות אזוריים כתשתית לאומית), התשע"ו–2016

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הגדרת בתי קברות אזוריים כתשתית לאומית), התשע"ו–2016 של חברי הכנסת נאוה בוקר (הליכוד), ניסן סלומינסקי (הבית היהודי), ואכרם חסון (כולנו) מבקשת לתקן את סעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, ובכך לאפשר לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות לטפל בתכניות שעניינן בתי קברות אזוריים.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתנאוה בוקר
                                                ניסן סלומינסקי
                                                אכרם חסון

              

______________________________________________                                                 פ/3215/20
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הגדרת בתי קברות אזוריים כתשתית לאומית), התשע"ו–2016
תיקון סעיף 1
1.
בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965[1], בסעיף 1, בהגדרה "תשתיות לאומיות" במקום "וחניון" יבוא "חניון" ובסופה יבוא "ובתי קברות אזוריים".
דברי הסבר

כיום, בהגדרה "תשתיות לאומיות" שבסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, אין התייחסות לבתי קברות אזוריים על אף העובדה שאין מחלוקת כי בתי קברות כאמור הם בבחינת תשתית לאומית.

 להקמת בתי קברות אזוריים, ככל תשתית לאומית אחרת, ישנן השלכות רבות והשפעה רבה על המרחב התכנוני. השיקולים בקידומם הקמתם של בתי קברות אזוריים אינם שיקולים מקומיים אלא הם שיקולים ארציים. בתי קברות אזוריים הם בבחינת תשתית לאומית הטעונה טיפול מיוחד וכן בקידום מואץ של הקמתם לטובת הציבור.

הצעת החוק נועדה לאפשר לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות לטפל בתכניות שעניינן בתי קברות אזוריים.

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ט בתמוז התשע"ו – 25.7.16

 

 
[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.