הצעת חוק: התייחסות לתא משפחתי של בני זוג מאותו המין כאל תא משפחתי לכל דבר ועניין

הצעת חוק בית המשפט לעניני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו מין), התשע"ב–2011

חיים משותפים של בני זוג מאותו מין הם תופעה נפוצה בישראל. בני זוג אלה בוחרים להקים ביחד תא משפחתי לכל דבר ועניין ובכך מקבלים עליהם את הזכויות והחובות הנגזרים משותפות חייהם. משום כך, ראוי להחיל על בני זוג מאותו מין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר הפסיקות בבתי המשפט מתייחסות בפועל לתא המשפחתי שיוצרים בני זוג מאותו מין כאל תא משפחתי לכל דבר ועניין.  

תיקון סעיף 1    1.        בחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה–1995 , בסעיף 1(2), בהגדרה "בן משפחתו", אחרי "בן זוגו שנישואיו עמו פקעו" יבוא ", בן זוגו מאותו מין".

 
דברי הסבר
 

חיים משותפים של בני זוג מאותו מין הם תופעה נפוצה בישראל. בני זוג אלה בוחרים להקים ביחד תא משפחתי לכל דבר ועניין ובכך מקבלים עליהם את הזכויות והחובות הנגזרים משותפות חייהם. משום כך, ראוי להחיל על בני זוג מאותו מין את הוראות חוק בית המשפט לענייני משפחה. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר הפסיקות בבתי המשפט מתייחסות בפועל לתא המשפחתי שיוצרים בני זוג מאותו מין כאל תא משפחתי לכל דבר ועניין.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת משה (מוסי) רז (פ/3358; פ/4071), על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אבשלום וילן (פ/1163; הוסרה מסדר היום ביום כ' בטבת התשס"ד (14 בינואר 2004); פ/2049), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אבשלום וילן (פ/206/17; הוסרה מסדר היום ביום א' בכסלו התשס"ז (22 בנובמבר 2006)), ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/3152/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"ח באייר התשע"א (1 ביוני 2011)).

 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' בחשוון התשע"ב – 31.10.11