הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – ייעוץ הרבנות הראשית)

ביום א', 09 לינואר 2022, ז' בשבט תשפ"ב, תעלה לדיון בוועדת שרים לחקיקה הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון ייעוץ הרבנות הראשית). 

יוזם הצעת החוק: חה"כ אבי מעוז (הציונות הדתית).

דברי ההסבר:

"חוק השמירה על המקומות הקדושים נועד לשמור על המקומות הקדושים מפני חילול או מפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות הקדושים להם או פגיעה ברגשותיהם כלפי אותם מקומות. מדובר בחוק שנחקק בשנת 1967 ומאז לא נערכו בו כל תיקונים. בסעיף 4 לחוק נקבע כי שר הדתות הינו הממונה על ביצוע של חוק זה וכי הוא רשאי לאחר התייעצות עם נציגים של בני הדתות הנוגעים בדבר או לפי הצעתם ובהסכמת שר המשפטים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

ברבות השנים נראה כי נוצר חוסר בהירות לגבי המונח הקבוע בחוק"נציגים של בני הדתות הנוגעים בדבר". בהתאם לכך הועלו פרשנויות שונות המקובלת למונח זה, במה שנראה על פניו בניגוד גמור לכוונה המקורית של המחוקק. בהתאם לכך מבוקש לתקן את החוק ולציין באופן מפורש כי הגורם עמו יש להיוועץ ביחס לכלל המקומות הקדושים לדת היהודים הם הרבנים הראשיים לישראל, האינסטנציה הרבנית הגבוהה ביותר המוכרת על ידי המשפט הישראלי.

בשל החשיבות העצומה של השמירה על המקומות הקדושים מפני חילול או פגיעה, ולשם מניעת עמימות ביחס להוראות החוק, ולמשמעותן (כאשר ברבות השנים, גורמים שונים, לרבות בתי המשפט יצקו לחוק פרשנויות שלא עלו בקנה אחד עם כוונתו המקורית של המחוקק), מוצע לקבוע בחוק הגדרה מפורשת של המונח "חילול". הגדרה עצמאית זו תמנע יציקת תוכן ופרשנות ע"י כל גורם אחר, מלבד הרבנים הראשיים לישראל."

ביום ד', 19 לינואר 2022, י"ז בשבט התשפ"ב, הועלתה הצעת החוק להצבעה במליאת הכנסת. הצעת החוק אינה התקבלה בקריאה טרומית.

הצעת חוק שמירה על המקומות הקדושים – אבי מעוז