הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – המועצה הציבורית והגבלת כהונת הממונה), של ח"כ מיקי לוי

היום, שני 23.11.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – המועצה הציבורית והגבלת כהונת הממונה), התשפ"א–2020 של ח"כ מיקי לוי (יש עתיד).

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי תקום מועצה ציבורית אשר תקבע את סדרי התפילה, הביקורים, הטקסים והאירועים בכותל המערבי (להלן – המועצה), ובראשה יעמוד יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

 

מספר פנימי: 2148655

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:          חבר הכנסת          מיקי לוי

______________________________________________

פ/2409/23

הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון – המועצה הציבורית והגבלת כהונת הממונה), התשפ"א–2020

 

הוספת סעיף 4א 1. בחוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז–1967[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 4 יבוא:
    "המועצה הציבורית וסמכויותיה 4א. (א)      תקום מועצה ציבורית אשר תקבע את סדרי התפילה, הביקורים, הטקסים והאירועים בכותל המערבי (להלן – המועצה); בסעיף זה, "הכותל המערבי" – הכותל המערבי ורחבתו, לרבות כל מבנה וכל מעבר עילי או תת-קרקעי שהכניסה אליהם היא מתוך הרחבה.
            (ב)      וזה הרכב המועצה:
              (1)      יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל והוא יהיה יושב ראש המועצה (בחוק זה – יושב ראש המועצה);
              (2)      מזכיר הממשלה;
              (3)      מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת;
              (4)      מנכ"ל משרד התפוצות;
              (5)      מנכ"ל משרד התיירות;
              (6)      מנכ"ל המשרד לשירותי דת;
              (7)      מנכ"ל הרבנות הראשית;
              (8)      המנהל כמשמעותו בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט–1989[2];
              (9)      שני נציגי ציבור המייצגים את ציבור המתפללים אשר ימנה ראש הממשלה, בהתייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל;
              (10)    שלושה נציגי ציבור, אשר ימנה יושב ראש המועצה, המייצגים את יהדות התפוצות.
            (ג)       נציגי הציבור כאמור בפסקאות (9) ו-(10) לסעיף קטן (ב) יתמנו לתקופת כהונה של ארבע שנים, וניתן יהיה לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת בת ארבע שנים.
    סדרי עבודת המועצה 4ב. (א)      המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה.
            (ב)      החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יכריע קולו של יושב ראש המועצה.
            (ג)       המועצה תתכנס מדי שלושה חודשים, אולם בהסכמת חמישה מחבריה תתכנס המועצה לישיבה שלא מן המניין.
            (ד)      המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה.
            (ה)      בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים.
    הממונה, כהונתו וסמכויותיו 4ג. (א)      המועצה תמנה ממונה שיהיה אחראי על ניהולו של הכותל המערבי (בסעיף זה – הממונה).
            (ב)      תקופת כהונתו של הממונה תהא חמש שנים  מיום מינויו שלאחריה לא ניתן יהיה למנותו לתקופה נוספת.
            (ג)       תפקידיו וסמכויותיו של הממונה ייקבעו בתקנות."

דברי הסבר

על פי חוק השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז–1967, והתקנות על פיו, ומספר החלטות הממשלה, סמכויות ניהול המקומות הקדושים בישראל, בהם רחבת הכותל המערבי (להלן – הכותל), הופקדו בידי ממונה מטעם הממשלה (בפועל מדובר ברב הכותל) ו"הקרן למורשת הכותל" שהיא למעשה עמותה ממשלתית שאמונה על ניהול כל ההיבטים בכותל ושרב הכותל אף עומד בראשה. בניהול העמותה חברים נוסף על רב הכותל, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, מנכ"ל הרבנות, נציג הרב הראשי שמכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית, נציגה ממשרד ראש הממשלה, נציג ציבור ורב החבר במועצת הרבנות הראשית.

מתווה הכותל שהוקפא בהחלטת הממשלה מס' 2785 מיום 25.6.17, התקבל בהחלטת הממשלה מס' 1075 מיום 31.1.16, ובו נקבע, בין השאר, כי ניהול הרחבה הדרומית יינתן למועצה בה ייכללו נציגי כל הזרמים ביהדות בהתאם להמלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי אשר מונה בימי הממשלה הקודמת ואשר בראשה עמד מזכיר הממשלה דאז ד"ר אביחי מנדלבליט. אחת הסוגיות העומדות במחלוקת בעקבות הקפאת מתווה הכותל הוא השארת השליטה וניהול הרחבה הדרומית בידי הקרן למורשת הכותל ורב הכותל

הכותל הוא לא רק מקום תפילה, הוא אתר וסמל לאומי של כלל העם היהודי בישראל ובתפוצות. הוא אתר בו אף נערכים טקסים לאומיים, בהם השבעות של חיילי צה"ל וטקס ממלכתי ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. בשל כך, המצב הנוכחי במסגרתו ניהול הכותל ניתן בידיים של גורמים דתיים אשר רובם בעלי השקפה חרדית איננו מניח את הדעת ומביא למחלוקות הקשות בעניין הסדרי התפילה בעזרת הנשים בפרט ובכלל המתחם בכלל.

מטרתה של הצעת החוק היא לשנות את מתווה ניהול מתחם רחבת הכותל המערבי, כך שיינתן ייצוג לכלל העם היהודי, ברוח המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי.

לפיכך, מוצע לקבוע כי תקום מועצה ציבורית אשר תקבע את סדרי התפילה, הביקורים, הטקסים והאירועים בכותל המערבי (להלן – המועצה), ובראשה יעמוד יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל. חברי המועצה יהיו, בין היתר, מזכיר הממשלה, מנכ"לי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים וכן חמישה נציגי ציבור המייצגים את יהדות התפוצות ואת ציבור המתפללים. עוד מוצע, כי המועצה תמנה ממונה שיהיה אחראי על ניהולו של הכותל המערבי, וכי תקופת כהונתו תהא חמש שנים מיום מינויו שלאחריה לא ניתן יהיה למנותו לתקופה נוספת, וזאת להבדיל מהמצב היום שבו כהונת הממונה איננה קצובה כלל.

הצעת החוק נוסחה בשיתוף עם תנועת נאמני תורה ועבודה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת (פ/5065/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בכסלו התשפ"א – 23.11.20