הצעת חוק: הרחבת חוק איסור לשון הרע כך שימנע ביזוי של אדם בשל השתייכותו לקבוצה חברתית מסויימת

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – השתייכות חברתית), התשע"ג–2013

חוק איסור לשון הרע בנוסחו הנוכחי אוסר ביזוי אדם בשל מגוון עילות, אך אינו קובע איסור דומה באשר לביזוי אדם בשל השתייכותו לקבוצה חברתית מסוימת, כגון קבוצת האוכלוסייה החרדית, קבוצת הציונות הדתית, קבוצת תושבי יהודה ושומרון, קבוצת הלומדים במוסדות לימודיים ועוד.
התיקון המוצע נועד לשרש דעות קדומות ולהגן על כבודם של אנשים מקבוצות אוכלוסיה שונות. 

תיקון סעיף 1:
1. בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965 , בסעיף זה –
   (1) בפסקה (4), אחרי "מינו" יבוא "השתייכותו החברתית, השקפתו האמונית";
   (2) בסופו יבוא:
""השתייכות חברתית" – השתייכות לקבוצת האוכלוסייה החרדית, השתייכות לקבוצת הציונות הדתית, השתייכות לקבוצת תושבי יהודה ושומרון, השתייכות לקבוצת ההתיישבות החקלאית והקיבוצית, השתייכות למוצא אתני והשתייכות למוסד לימודי."

דברי הסבר
בחברה הישראלית עדיין נפוצים סטריאוטיפים ודעות קדומות באשר לאנשים המזוהים עם קבוצות חברתיות מסוימות. הדבר מביא לפגיעה בכבוד האדם, מחזק מגמות של דחיקת קבוצות מסוימות מן החברה ועשוי להביא להפליה נגדן.
חוק איסור לשון הרע בנוסחו הנוכחי אוסר ביזוי אדם בשל מגוון עילות, אך אינו קובע איסור דומה באשר לביזוי אדם בשל השתייכותו לקבוצה חברתית מסוימת, כגון קבוצת האוכלוסייה החרדית, קבוצת הציונות הדתית, קבוצת תושבי יהודה ושומרון, קבוצת הלומדים במוסדות לימודיים ועוד.
התיקון המוצע נועד לשרש דעות קדומות ולהגן על כבודם של אנשים מקבוצות אוכלוסיה שונות. בכך, יושג צעד נוסף לקידום סובלנות הדדית ולשיתופם של אנשים מקבוצות שונות כשווים בחברה הישראלית הרב-תרבותית.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית נוקד וקבוצת חברי הכנסת (פ/1128).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/4085/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13