הצעת חוק: הרחבת איסור ההפליה על רקע מיני

ההצעה, שהוגשה ע"י ח"כ מרב מיכאלי ("המחנה הציוני"), ח"כ מיכל רוזין (מרצ), ח"כ דב חנין ("הרשימה המשותפת") וח"כ דניאל עטר ("המחנה הציוני"), דנה באיסור ההפליה על רקע מין, נטייה מינית או על רקע מגדרי. 

מתוך דברי ההסבר לחוק:
"הצעת החוק נועדה לדייק ולוודא את ההגנה מפני הפליה בגין מין, נטייה מינית וזהות מגדרית."
"…הגנה מפני הפליה על רקע זהות מגדרית נדרשת משום הקושי שיש לרבות ולרבים להכיל פער בין מין ביולוגי לבין הופעה או זהות מגדרית."
"…הצעת החוק באה להרחיב את איסור ההפליה ולהגן על מי שמופלה בשל מין, נטייה מינית או מגדר שאינו תואם נורמות חברתיות מסוימות, על ידי תיקונים בחוקים הרלוונטיים."

 הצעת חוק איסור הפליה בשל מין, נטייה מינית או זהות מגדרית (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2015

 
תיקון פקודת האגודות השיתופיות    1.    בפקודת האגודות השיתופיות , בסעיף 6ג(ג), אחרי "נטייה מינית," יבוא "זהות מגדרית,".
תיקון חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם    2.    בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951 , בסעיף 4(א)(3)(ב), אחרי "הפליה" יבוא "לרבות בגין מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק ההסגרה    3.    בחוק ההסגרה, התשי"ד–1954 , בסעיף 2ב(א)(2), במקום "בשל גזעו או דתו" יבוא "בשל גזעו, דתו, מינו, נטייתו המינית או זהותו המגדרית".
תיקון חוק שירות התעסוקה    4.    בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט–1959 , בסעיף 42(א), אחרי "נטייתו המינית," יבוא "זהותו המגדרית,".
תיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה)    5.    בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959 –
        (1)    בסעיף 10ב(ב)(2), אחרי "לרבות" יבוא "מחמת מין, נטייה מינית, זהות מגדרית או";
        (2)    בסעיף 16ד(ד), אחרי "לרבות" יבוא "מחמת מין, נטייה מינית, זהות מגדרית או".
תיקון פקודת העיריות    6.    בפקודת העיריות , בסעיף 149ז(א), אחרי "אי אפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק הירושה     7.    בחוק הירושה, התשכ"ה–1965 , בסעיף 143, אחרי "מין" יבוא "נטייה מינית, זהות מגדרית".
תיקון חוק רשות השידור    8.    בחוק רשות השידור, התשכ"ה–1965 , בסעיף 24(ב1), אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק איסור לשון הרע    9.    בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965 , בסעיף 1(4), אחרי "נטייתו המינית" יבוא "זהותו המגדרית".
תיקון חוק העונשין    10.    בחוק העונשין, התשל"ז–1977 , בסעיף 293(2), אחרי "הפליה לרעה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)    11.     בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981 , בסעיף 78ט(ב)(1), אחרי "עמיתים בקרן" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
 תיקון חוק הבנקאות (שירות לקוחות)    12.    בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981 , בסעיף 7א(ב), אחרי "ניכיון" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה    13.    בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 , בסעיף 2(א), אחרי "נטייתם המינית," יבוא "זהותם המגדרית,".
תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו    14.    בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990 , בסעיף 46(א)(2), אחרי "מין," יבוא "נטייה מינית, זהות מגדרית,".
תיקון חוק חובת המכרזים     15.    בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992 , בסעיף 2(ב), אחרי "נטיה מינית," יבוא "זהות מגדרית,".
תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי     16.    בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994 , בסעיף 31, אחרי "נותני השירותים" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק משק החשמל    17.    בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996 , בסעיף 17(א)(1), אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק זכויות החולה    18.    בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996 , בסעיף 4(א), אחרי "נטיה מינית," יבוא "זהות מגדרית,".
תיקון חוק עזרה משפטית בין מדינות    19.    בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח–1998 , בסעיף 5, אחרי "מין" יבוא "נטייה מינית, זהות מגדרית".
תיקון חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים    20.    בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 , בסעיף 3(א), אחרי "נטיה מינית," יבוא "זהות מגדרית,".
תיקון חוק תאגידי מים וביוב    21.    בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001 –
        (1)    בסעיף 1(א)(1), אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית";
        (2)    בסעיף 1(ב), אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית";
        (3)    בסעיף 31, אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית";
        (4)    בסעיף 33, אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק משק הגז הטבעי    22.    בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב–2002 , בסעיף 31, אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק זכויות הסטודנט    23.    בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007 –
        (1)    בסעיף 4(א), אחרי "מין" יבוא "נטייה מינית, זהות מגדרית";
        (2)    בסעיף 9(א), אחרי "הקבלה למוסד" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".
תיקון חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה)    24.    בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז–2007 , בסעיף 4, אחרי "נטייתו המינית," יבוא "זהותו המגדרית,".
תיקון חוק תכנון משק החלב    25.    בחוק תכנון משק החלב, התשע"א–2011 , בסעיף 24(א), אחרי "הפליה" יבוא "לרבות מחמת מין, נטייה מינית או זהות מגדרית".

דברי הסבר
הצעת החוק נועדה לדייק ולוודא את ההגנה מפני הפליה בגין מין, נטייה מינית וזהות מגדרית.
קיימת חקיקה רבה שכבר כוללת הגנה מפני הפליה על רקע מין, חקיקה חלקית להגנה מפני הפליה על רקע נטייה מינית והיעדר כמעט מוחלט של חקיקה שתגן מפני הפליה על רקע זהות מגדרית. יש צורך ממשי בתיקון חקיקה שיספק הגנה מלאה מפני הפליה על רקע שלושת העילות הללו.
הגנה מפני הפליה על רקע זהות מגדרית נדרשת משום הקושי שיש לרבות ולרבים להכיל פער בין מין ביולוגי לבין הופעה או זהות מגדרית. אצל מרבית האנשים יש הלימה בין המין הביולוגי (זכר או נקבה) ובין זהותם המגדרית (גבר או אישה, בהתאמה), אולם בני ובנות אדם שחשים חוסר הלימה בין מינם לבין המגדר שמצופה מהם להשתייך אליו, ויש בחזותם החיצונית או בהתנהגותם סממנים המשקפים חוסר הלימה לעיל, חשופים פעמים רבות להפליה ולהטרדות.
המונח "הפליה" מפורש בהתאם לדבר החקיקה שבו הוא נמצא, ולתכלית החיקוק הקובע את איסור ההפליה. איסור על הפליה נועד למנוע הפליה במקום שבו בנסיבות מסוימות יש חשש להפליה על רקע מסוים. לכן, כל דבר חקיקה שמופיע בו איסור על הפליה, צריך להתפרש על רקע תכליתו של אותו דבר חקיקה, בהתאם לחששות מפני הפליה הקיימים באותו התחום. הצעת החוק באה להרחיב את איסור ההפליה ולהגן על מי שמופלה בשל מין, נטייה מינית או מגדר שאינו תואם נורמות חברתיות מסוימות, על ידי תיקונים בחוקים הרלוונטיים.
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בסיוון התשע"ה – 8.6.15