הצעת חוק הרב מנחם מענדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש (ציון זכרו ופועלו), התשע"ט–2019 של ח"כ מיקי זוהר.

היום, שני 27.5.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרב מנחם מענדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש (ציון זכרו ופועלו), התשע"ט–2019 של ח"כ מיקי זוהר (הליכוד).

הצעת החוק מבקשת להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של הרב מנחם מענדל שניאורסון אשר הנהיג את חסידות חב"ד החל משנת התש"י, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו.

מספר פנימי: 2078988

הכנסת העשרים ואחת

 

יוזם:           חבר הכנסת            מכלוף מיקי זוהר

______________________________________________

פ/335/21

הצעת חוק הרב מנחם מענדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש (ציון זכרו ופועלו), התשע"ט–2019

    פרק א': מטרות החוק ויישומן
מטרות 1. מטרותיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של הרב מנחם מענדל שניאורסון (בחוק זה – הרבי מליובאוויטש) אשר הנהיג את חסידות חב"ד החל משנת התש"י (1950), והיה איש רוח ומעשה, גאון התורה ואיש חינוך, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו.
יישום המטרות 2. מטרותיו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום יום הרבי מליובאוויטש ופעילויות חינוכיות-ערכיות במוסדות המדינה ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידים ומתן תמיכות למוסדות ציבור, הפועלים להגשמת מטרות חוק זה, לרבות באמצעות קיום פעילויות ברחבי הארץ, הכל לפי הוראות חוק זה.
    פרק ב': המועצה הציבורית
מועצה ציבורית 3. (א)      שר החינוך (להלן – השר) ימנה מועצה ציבורית להנצחת זכרו של הרבי מליובאוויטש (בחוק זה – המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת 9 חברים, ואלה הם:
      (1)      ארבעה חברים עובדי המדינה נציגי הממשלה, וביניהם עובד משרד ראש הממשלה על פי המלצת ראש הממשלה, עובד משרד החינוך על פי המלצת שר החינוך, עובד משרד התרבות והספורט על פי המלצת שר התרבות והספורט, ועובד המשרד לשירותי דת על פי המלצת השר לשירותי דת;
      (2)      נציג הרבנות הראשית לישראל כמשמעותה בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980[1];
      (3)      נציג העמותה "חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק בארה"ק";
      (4)      נציג העמותה "בית דין רבני-חב"ד באה"ק ת"ו";
      (5)      שני חברים נציגי ציבור שאינם עובדי מדינה;
    (ב)      המועצה הציבורית תמנה, באישור השר, את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א).
תפקידי המועצה הציבורית 4. תפקידי המועצה הציבורית –
    (1)      לייעץ לשר בכל הנוגע ליישום חוק זה ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע חוק זה;
    (2)      להמליץ לשר על מדיניות ויעדים לעניין הפעילות לפי חוק זה והגברתה;
    (3)      לייעץ לשר לעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[2] (בחוק זה – חוק יסודות התקציב), לשם קידום מטרותיו של חוק זה, בין השאר בעניינים אלה:
      (א)      קיום פעילות בכל הנוגע לזכרו ופועלו של הרבי מליובאוויטש;
      (ב)      קיום פעולות חינוכיות-ערכיות לרבות הכנת תכניות לימודים, קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים;
      (ג)       קיום אירועים;
      (ד)      פעילויות הנצחה.
    (4)      להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 14(ב), ולהגישה לאישור השר ושר האוצר.
סדרי עבודת המועצה הציבורית 5. (א)      המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.
    (ב)      יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר, בהתאם לדרישות והצעות השר וחברי המועצה הציבורית.
    (ג)       המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
החזר הוצאות 6. חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהיו זכאים להחזר הוצאות שיוציאו במילוי תפקידם כפי שיקבע השר, באישור שר האוצר.
תקופת כהונה, פקיעת כהונה והעברה מכהונה 7. (א)      חבר המועצה הציבורית יתמנה לתקופת כהונה של חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות.
    (ב)      חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
      (1)      התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
      (2)      חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה.
    (ג)       השר יעביר מכהונתו חבר המועצה הציבורית שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר או כיושב ראש המועצה הציבורית.
    (ד)      השר רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
      (1)      נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
      (2)      נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.
ניגוד עניינים 8. (א)      לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו.
    (ב)      חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בדיון שמקיימת המועצה, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהן עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל, במסגרת מילוי תפקידו במועצה, בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה; ואולם רשאי חבר המועצה הציבורית להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק זה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.
    (ג)       התברר לחבר המועצה הציבורית, כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או שהוא הופקד על טיפולו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
    (ד)      בסעיף זה –
    "עניין אחר" – לרבות עניין של קרובו של חבר המועצה הציבורית או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
    "קרוב" – בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית, ובן זוגו של כל אחד מהם.
תוקף פעולות 9. קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
    פרק ג': יום הרבי מליובאוויטש
יום הרבי מליובאוויטש 10. (א)      אחת לשנה, בי"א בניסן, יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש, יקוים יום הרבי מליובאוויטש; ביום זה –
      (1)      יתקיים כנס לזכרו של הרבי מליובאוויטש; הכנס יאורגן על ידי המועצה הציבורית ויידונו בו נושאים מעולם החסידות והדת ברוח חזונו של הרבי מליובאוויטש;
      (2)      ברשויות המקומיות יתקיימו טקסים ואירועים להנצחת זכרו של הרבי מליובאוויטש.
    (ב)      חל י"א בניסן בשבת, יקוים יום הרבי מליובאוויטש ביום ה' שלפניו.
ציון במערכת החינוך ובכנסת 11. (א)      אחת לשנה, ביום י"א בשבט יוקדש זמן בבתי הספר ללימוד פועלו וחזונו החסידי והתורני של הרבי מליובאוויטש.
    (ב)      הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום הרבי מליובאוויטש ביום י"א בשבט או במועד סמוך.
    (ג)       חל י"א בשבט בשבת יקוימו הוראות סעיף זה ביום ה' שלפניו.
    פרק ד': פעולות חינוכיות-ערכיות ומלגות
פעולות חינוכיות-ערכיות 12. מוסדות המדינה ובתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום הרבי מליובאוויטש, ולעניין בתי הספר ביום י"א בשבט של כל שנה.
מלגות 13. משרד החינוך יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי המשרד, לצורך מחקר בנושאים הקשורים לפועלו ולחזונו החסידי-תורני של הרבי מליובאוויטש, לפי כללים שיקבע שר החינוך.
    פרק ה': תקציב ותמיכות
תקציב 14. (א)      השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 13 והתקציב לתמיכה במוסדות ציבור לפי סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.
    (ב)      המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א), ותגישה לשר ולשר האוצר; השר ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת לפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי.
    (ג)       מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 4(3) שיקבע השר, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.
    פרק ו': שונות
ביצוע ותקנות 15. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית, ובאישור ועדות החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בעניין סדרי עבודת המועצה הציבורית.
תיקון חוק החברות הממשלתיות 16. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975[3], בתוספת השניה, בסופה יבוא:
    "25. המועצה הציבורית – לפי חוק הרב מנחם מענדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש (ציון זכרו ופועלו), התשע"ט–2019".
תחילה 17. תחילתו של חוק זה ביום ________ *.

 

דברי הסבר

הרב מנחם מענדל שניאורסון (להלן – הרב או הרבי מליובאוויטש) הוא אחד מגדולי התורה והרוח של הדורות האחרונים.

הרבי מליובאוויטש פעל רבות לקירוב בין יהודים מכל קצוות העולם. כחלק מפועלו, יזם הרבי מליובאוויטש את פרויקט שלוחי חב"ד, הפועלים לטובת הציבור היהודי במקומות רבים בעולם. השלוחים הקימו אלפי מוסדות חינוך וארגונים. בשנת התשי"ב ייסד הרבי מליובאוויטש את ארגון צעירי אגודת חב"ד. תחת ארגון צעירי אגודת חב"ד, הצליח הרבי מליובאוויטש לסייע ליהודים רבים במגוון תחומים. כך למשל, נפוצים בתי חב"ד המפעילים בתי תמחוי ומפעלי חסד עבור נזקקים.

השפעתו של הרבי מליובאוויטש נודעת גם מחוץ ליהדות. בשנות ה-80, קרא הרב לפעול להנחלת שבע מצוות בני נוח לאנושות כולה. בעקבות זאת, הצהיר הקונגרס בארצות הברית על חשיבותן של מצוות אלה כיסוד המוסר החברתי המודרני. כמו כן, בשנת 1978, החליט הקונגרס של ארצות הברית להכריז על י"א בניסן, יום הולדתו של הרב כ"יום החינוך והשיתוף", יום שיוקדש לשיפור פני החינוך בכל מוסדות החינוך ברחבי ארצות הברית. נוהג זה נמשך גם לאחר פטירתו.

הרבי מליובאוויטש הטביע את חותמו על היהדות, על הדת ועל המדינה בכללה. תורתו מלמדת לסובלנות ולאהבת האדם באשר הוא. הרב פעל מתוך אמונה שכשאדם מרגיש שיש מי שמשגיח עליו, הוא ינהג בסובלנות ובכבוד כלפי חבריו, וכך יהיה העולם מקום טוב יותר. הרבי מליובאוויטש כיבד את בני המיעוטים וקרא לחיות עימם בשלום ובשכנות טובה.

הרבי מליובאוויטש אינו נחלתו של פלח אוכלוסייה אחד. דמותו ומורשתו שייכים לכלל עם ישראל וראוי שהעם כולו ייחשף לעושר הגדול בהגות, בספרות, בפסיקות ההלכה ובחידוש ימיו של העם היהודי דרך מורשתו של הרבי מליובאוויטש.

הצעת החוק נועדה לקרב את הציבור בכללותו לערכי החסידות והדת היהודית כחלק מתהליך הקניית המורשת היהודית-ישראלית והנצחת זכרם ומורשתם של גדולי האומה.

נוכח האמור, מוצע בהצעת החוק להקים מועצה ציבורית אשר תייעץ לשר החינוך בכל הנוגע ליישום החוק ולביצועו, ותעקוב אחר ביצוע החוק; תמליץ לשר החינוך על מדיניות ויעדים לעניין הפעילות לפי החוק וכן תייעץ לו לעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור.

כן מוצע לקבוע יום שנתי לציון זכרו של הרבי מליובאוויטש, ביום י"א בניסן, ובו יקוים כנס לזכרו שיאורגן על ידי המועצה הציבורית, וכן טקסים ואירועים ברשויות המקומיות. במערכת החינוך ובכנסת יקוים יום הרבי מליובאוויטש ביום י"א בשבט.

נוסח הצעת החוק מבוסס על נוסחם של חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו), התשס"ד–2004, וחוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס"ה–2005, חוקים אשר מסמלים את הכרתה של מדינת ישראל בגדולי האומה ובוניה, ואת הערכתה להם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר (פ/5609/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באייר התשע"ט – 27.5.19

 

[1] ס"ח התש"ם, עמ' 90.

[2] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

[3] ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

* המועד ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה.