הצעת חוק: הרב הראשי וחברי מועצת הרבנות ייבחרו בכפוף לתנאי המוסר והערכים אליהם נדרשים גם השופטים בישראל

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – כשירות להיבחר לתפקיד רב ראשי לישראל או לחבר מועצה), התשע"א–2011

מתוקף הגדרת תפקידם, נושאים הרב הראשי לישראל וחברי מועצת הרבנות הראשית, בסמכויות שיפוטיות רבות. לפיכך, ראוי כי הם ייבחרו לתפקיד בכפוף לתנאי המוסר והערכים הנדרשים גם שופטים בישראל, ביניהם גם שופטי בית המשפט העליון ונשיא בית המשפט העליון.
הצעת חוק זו, מגדירה כי הסייג למועמדותו של רב ראשי לישראל או של חבר מועצה, יהיה זהה לזה המופיע בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984.

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – כשירות להיבחר לתפקיד רב ראשי לישראל או לחבר מועצה), התשע"א–2011

הוספת סעיף 5א
1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980 , אחרי סעיף 5 יבוא:
"אי מינוי בשל עבירה" – אל אף האמור בסעיף 5, לא ימונה לרב רב ראשי לישראל או לחבר מועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כרב ראשי לישראל או כחבר מועצה, לפי העניין.".
 
 
דברי הסבר
 
מתוקף הגדרת תפקידם, נושאים הרב הראשי לישראל וחברי מועצת הרבנות הראשית, בסמכויות שיפוטיות רבות. לפיכך, ראוי כי הם ייבחרו לתפקיד בכפוף לתנאי המוסר והערכים הנדרשים גם שופטים בישראל, ביניהם גם שופטי בית המשפט העליון ונשיא בית המשפט העליון.
הצעת חוק זו, מגדירה כי הסייג למועמדותו של רב ראשי לישראל או של חבר מועצה, יהיה זהה לזה המופיע בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אבשלום וילן (פ/3584/17) ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/1496/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' באב התשע"א – 3.8.11