הצעת חוק הרב הצבאי הראשי, התשע"ח–2018 של ח"כ בצלאל סמוטריץ' ואחרים.

היום, שני 11.06.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרב הראשי התשע"ח-2018 של ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) ואחרים. מטרתה של הצעת חוק זו היא להסדיר את דרכי מינויו של הרב הצבאי הראשי, לקבע את מעמדו  כחבר קבע בפורום מטכ"ל, כשווה בין שווים בין אלופי צה"ל וכבעל עצמאות הלכתית מקצועית. מכיוון שבמדינת ישראל הסמכות ההלכתית נתונה על פי חוק לרב הראשי לישראל ולמועצת הרבנות הראשית שהרב הצבאי חבר בה, מוצע לקבוע כי בנושאים הלכתיים הרב הצבאי הראשי יהיה כפוף  לפסיקותיה של מועצת הרבנות הראשי.

מספר פנימי: 2070627
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ'                                                      משה גפני                                                 דוד אמסלם                                               מיכאל מלכיאלי                                                 ינון אזולאי                                                 דן סידה                                                 מרדכי יוגב                                                 יעקב מרגי                                                 יואב בן צור                                                 ישראל אייכלר                                                 מנחם אליעזר מוזס                                      אורי מקלב                                                 שולי מועלם-רפאלי                                      ניסן סלומינסקי                                                 יעקב אשר                                                   מכלוף מיקי זוהר                                                 אכרם חסון                                                   נאוה בוקר
______________________________________________
פ/5467/20
הצעת חוק הרב הצבאי הראשי, התשע"ח–2018

רב צבאי ראשי
1.
לצבא ההגנה לישראל ימונה רב צבאי ראשי (בחוק זה – הרב הצבאי), שיהיה פוסק ההלכה של צבא ההגנה לישראל.
מינוי
2.
(א)      הרב הצבאי הראשי ימונה על ידי שר הביטחון על בסיס המלצותיה של ועדה מקצועית-ציבורית ואלה חבריה:

(1)      נשיא מועצת הרבנות הראשית, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2)      רב צבאי ראשי לשעבר שימנה ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל;

(3)      נציג ציבור שתמנה הממשלה;

(4)      ראש ישיבה שימנו נציג איגוד ישיבות ההסדר, נציג ועד הישיבות בארץ ישראל ונציג איגוד הישיבות הגבוהות הציוניות;

(5)      ראש אגף כוח אדם בצבא ההגנה לישראל.

(ב)      הוועדה תקבע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.
כשירות
3.
כשיר להיבחר לרב צבאי מי שנתקיימו בו כל אלה:

(1)      מי שהוא בעל סמיכה לרבנות על ידי הרבנות הראשית לישראל, וכן בעל כושר יורה יורה לכל הפחות ועבר לשם כך בחינה בכתב;

(2)      מי שהשלים שירות סדיר לפי הוראות חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986[1].
דרגת הרב הצבאי
4.
דרגת הרב הצבאי תהיה דרגת אלוף והוא יהיה חבר קבע בפורום המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל.
כפיפות
5.
(א)      הרב הצבאי יהיה כפוף לראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל, אולם בעניינים הלכתיים-מקצועיים הוא לא יהיה נתון למרות מפקדיו.

(ב)      בפסיקותיו ההלכתיות יהיה הרב הצבאי כפוף לפסיקותיה של מועצת הרבנות הראשית ויעמדו לנגד עיניו השיקולים המקצועיים-ההלכתיים.

דברי הסבר
הרבנות הצבאית היא הסמכות ההלכתית של צבא ההגנה לישראל, כצבאה של המדינה היהודית. כבר בימיו הראשונים של צה"ל, ראה הרמטכ"ל הראשון רב אלוף יעקב דורי ז"ל את החשיבות בהקמת מערך בעל סמכות הלכתית בצה"ל, בשל כך פקד על הקמת רבנות צבאית ומינה כרב הצבאי הראשון את הרב גורן זצ"ל.
פורום המטה הכללי הוא מטה הפיקוד העליון של צה"ל, המורכב מבעלי תפקידי מפתח העומדים בראש המערכת הצבאית ואחראים לניהולו של הצבא בשגרה ובחירום. בפורום זה באים לידי ביטוי הצרכים השונים של הצבא על כלל מערכותיו וזאת על ידי כל נציג ותפקידו הייחודי. ככזה, בולטת מאוד היעדרותו מפורום זה של הרב הצבאי הראשי, המשמש כמפקד חיל הרבנות הצבאית ובעל הסמכות ההלכתית העליונה בצבא. זאת ועוד, במשך רבות בשנים היה הרב הצבאי הראשי קצין בדרגת אלוף, דבר ששיקף מבחינת הצבא ואף מחוצה לו את חשיבותו הרבה של הרב הצבאי הראשי במערך תפקידי הפיקוד של צה"ל.
צה"ל, כמערכת צבאית, הוא גוף היררכי. עם זאת, צה"ל עצמו הכיר כי במקרים מיוחדים, ישנה חשיבות לעצמאות מקצועית של בעלי תפקידים בתוך הצבא. דוגמאות לכך הן הפרקליט הצבאי הראשי ומפקד גלי צה"ל – הכפופים שניהם מבחינה היררכית לפקודות המערכת הצבאית, אולם זוכים לעצמאות מקצועית בתחום פעילותם.
מטרתה של הצעת חוק זו היא להסדיר את דרכי מינויו של הרב הצבאי הראשי, לקבע את מעמדו  כחבר קבע בפורום מטכ"ל, כשווה בין שווים בין אלופי צה"ל וכבעל עצמאות הלכתית מקצועית.
מכיוון שבמדינת ישראל הסמכות ההלכתית נתונה על פי חוק לרב הראשי לישראל ולמועצת הרבנות הראשית שהרב הצבאי חבר בה, מוצע לקבוע כי בנושאים הלכתיים הרב הצבאי הראשי יהיה כפוף  לפסיקותיה של מועצת הרבנות הראשית.

[1] ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

שינוי גודל גופנים