הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון – בחירת נציגים מהאזור), של ח"כ מתן כהנא

היום, שני 27.7.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון – בחירת נציגים מהאזור), התש"ף–2020 של ח"כ מתן כהנא (ימינה).

הצעת החוק מבקשת מוצע לקבוע בחוק כי במניין הישובים המיוצגים באסיפה הבוחרת את הרבנות הראשית יכללו גם נציגי ישובים מיהודה ושומרון.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         מתן כהנא
                                בצלאל סמוטריץ'

______________________________________________

פ/1650/23

 

הצעת חוק הרבנות הראשית (תיקון – בחירת נציגים מהאזור), התש"ף–2020

 

תיקון סעיף 1 1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "המועצה" יבוא:
    ""האזור" – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007[2];"
תיקון סעיף 10 2. בסעיף 10 לחוק העיקרי, אחרי "לעניין סעיפים 7 ו-8" יבוא ""רב עיר", "רב אזורי", "רב יישוב", "רב שכונה", "ראש עיר", "ראש מועצה מקומית", "ראש מועצה אזורית", "ראש מועצה דתית" – לרבות מי שממלא תפקיד זה על פי כל דין באזור;".

 

דברי הסבר

 

האסיפה הבוחרת של מועצת הרבנות הראשית לישראל מורכבת מרבנים ונציגי ציבור מהערים הגדולות, מהמועצות האזוריות והמקומיות הגדולות ומהישובים הגדולים. כמו כן חברים בה גם ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות ושל המועצות המקומיות הגדולות.

מוצע לקבוע בחוק כי במניין הישובים המיוצגים באסיפה הבוחרת יכללו גם נציגי ישובים מיהודה ושומרון, כאשר מפתח הייצוג של ישובי יהודה ושומרון בהתאם לגודל האוכלוסייה – יהא זהה למפתח הקבוע בחוק ליישובים בישראל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מרדכי יוגב (פ/1860/20).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' באב התש"ף – 27.7.20

שינוי גודל גופנים