הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – רב המשטרה), התשע"ח–2018

הצעת חוק זו, של ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) ואחרים, מבקשת לכלול את רב המשטרה כחלק ממועצת הרבנות הראשית, וזאת כדי להעצים את מועצת הרבנות הראשית וכן להעניק את הכבוד הראוי למשטרת ישראל.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתניסן סלומינסקי                                          אלעזר שטרן                                אברהם נגוסה                      יחיאל חיליק בר                                          איתן ברושי                                          נאוה בוקר
              
______________________________________________                                          
                                             פ/5542/20
הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – רב המשטרה), התשע"ח–2018
תיקון סעיף 4
1.
בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980[1], בסעיף קטן 4(א), אחרי פסקה (4) יבוא:
 
 
"(5)
רב המשטרה."
דברי הסבר
חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980, קובע תפקידים שונים למועצת הרבנות הראשית ובהם מתן תשובות וחוות דעת בענייני הלכה לשואלים בעצתה, פעולות לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוות ועוד.
על פי המסורת היהודית, על רב להיות מעורב בחיי הציבור ומעורב עם הבריות. כך למשל מגדיר הרב שמשון רפאל הירש בפירושו על התורה כי על הרב להיות "בקשר חי וער עם סביבתו", וכן מי ש"ליבו ער לכל… לעולם אינו מתייאש מן האדם, והוא נחלץ לכל פעולה שהיא למען האדם" (על בראשית יח, כה).
ברוח זו קבע גם החוק כי במועצת הרבנות הראשית ישבו רבנים המקיימים, במסגרת כהונתם הרבנית, קשר חי ורציף עם החברה הישראלית על רבדיה השונים.
עם זאת, למרות הכללתו הצודקת של הרב הצבאי הראשי כחבר במועצת הרבנות הראשית, מקומו של רב המשטרה נפקד במועצה, וזאת למרות הדמיון בין תפקידו ובין תפקיד הרב הצבאי הראשי, ולמרות היותו רבה של ארגון ציבורי גדול ומרכזי, הכולל פסיפס של חלקים רחבים מכלל החברה הישראלית.
הצעת חוק זו נועדה לתקן השמטה זו, ולכלול את רב המשטרה כחלק ממועצת הרבנות הראשית, וזאת כדי להעצים את מועצת הרבנות הראשית וכן להעניק את הכבוד הראוי למשטרת ישראל.
 
[1] ס"ח התש"ם, עמ' 90.