הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – רב ראשי אחד), התש"ף–2020

מספר פנימי: 2086082

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:           חבר הכנסת            אלעזר שטרן

 

______________________________________________

פ/366/23

 

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – רב ראשי אחד), התש"ף–2020

תיקון סעיף 4 1. בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4(א)(1), במקום הרישה עד המילים "אשכנזי, שייבחרו" יבוא "הרב הראשי לישראל שייבחר", ובסופה יבוא "ואשר יכהן כנשיא המועצה".
תיקון סעיף 7 2. בסעיף 7 לחוק העיקרי, בפסקה (8), במקום "שימנו הרבנים הראשיים לישראל" יבוא "שימנה הרב הראשי".
תיקון סעיף 8 3. בסעיף 8 לחוק העיקרי, בפסקה (8), במקום "הרבנים הראשיים" יבוא "הרב הראשי".
תיקון סעיף 11 4. בסעיף 11(א) לחוק העיקרי, במקום "של הרבנים הראשיים" יבוא "של הרב הראשי" ובמקום "השר והרבנים הראשיים" יבוא "השר והרב הראשי".
תיקון סעיף 14 5. בסעיף 14(ב) לחוק העיקרי, במקום "הצעות ליותר מרב ראשי לישראל אחד מכל עדה" יבוא "הצעה ליותר מרב ראשי לישראל אחד".
תיקון סעיף 15 6. בסעיף 15 לחוק העיקרי, סעיף קטן (א) – בטל.
תיקון סעיף 16 7. בסעיף 16(ג) לחוק העיקרי, במקום "לרבנים הראשיים" יבוא "לרב הראשי".
תיקון סעיף 17 8. סעיף 17 לחוק העיקרי – בטל.
תיקון סעיף 20 9. בסעיף 20 לחוק העיקרי –
    (1)      בסעיף קטן (א), המילים "שלוש וחצי שנים או יותר לפני תום תקופת כהונתו" – יימחקו;
    (2)      במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
      "(ב)    עד לבחירתו של רב ראשי לישראל כאמור בסעיף קטן (א), יהיו סמכויות נשיא המועצה לקשיש שבחברי המועצה";
    (3)      סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) – יימחקו.
תיקון חוק הדיינים 10. בחוק הדיינים, התשט"ו–1955[2] (להלן – חוק הדיינים) –
    (1)          בסעיף 3, בסופו יבוא "ונשיא בית הדין הרבני הגדול";
    (2)          סעיף 4 – בטל;
    (3)          בסעיף 6 –
      (א)         בסעיף קטן (א), במקום "שני הרבנים הראשיים לישראל" יבוא "נשיא בית הדין הרבני הגדול; ‏נשיא מועצת הרבנות הראשית";
      (ב)          בסעיף קטן (ד), במקום "שני הרבנים הראשים לישראל" יבוא "נשיא בית הדין הרבני ‏הגדול ונשיא מועצת הרבנות הראשית ";
      (ג)           סעיף קטן (ה) – בטל;
    (4)          בסעיף 7 –
      (א)         בסעיף קטן (ב), במקום "שני הרבנים הראשיים לישראל" יבוא "נשיא בית הדין הרבני הגדול";
      (ב)          בסעיף קטן (ג1)(1), במקום "שני הרבנים הראשיים לישראל, רשאי כל אדם מהם" יבוא ‏‏"נשיא בית הדין הרבני הגדול, רשאי הוא";
    (5)          בסעיף 8 –
      (א)         בכותרת, במקום "נשיאים" יבוא "נשיא, משנה ‏לנשיא, ראש אבות ‏בית דין";
      (ב)          במקום סעיף קטן (א) יבוא:
        "(א) (1)      נשיא בית הדין הרבני הגדול והמשנה לנשיא בית הדין הרבני הגדול יתמנו לפי הוראות סעיף 5 מקרב דייני בית הדין הרבני הגדול.
          (2)      תקופת כהונתם של נשיא בית הדין הרבני הגדול והמשנה לנשיא בית הדין הרבני הגדול תהיה שבע שנים מיום המינוי, ולא ניתן לשוב ולמנותם לתקופת כהונה נוספת באותו תפקיד.
          (3)      לא יתמנה לנשיא בית הדין הרבני הגדול או למשנה לנשיא בית הדין הרבני הגדול מי שלא יוכל לכהן בתפקיד זה במשך שלוש שנים לפחות, עקב יציאתו לקצבה לפי הוראות סעיף 16(א)(1).
         (א1) (1)      נתפנה מקומו של נשיא בית הדין הרבני הגדול וכל עוד הנשיא החדש לא התחיל לכהן, או נעדר הנשיא מן הארץ או שנבצר ממנו זמנית למלא תפקידו, ימלא המשנה לנשיא את התפקידים המוטלים על הנשיא וישתמש בסמכויות הנתונות לו לפי כל חיקוק.
          (2)      נבצר מנשיא בית הדין הרבני הגדול ומהמשנה לנשיא למלא את תפקידיהם, יכהן כממלא מקום הנשיא הוותיק שבדייני בית הדין הרבני הגדול, ומבין בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם.
          (3)      נשיא בית הדין הרבני הגדול רשאי לאצול מסמכויותיו למשנה לנשיא.";
      (ג)           בסעיף קטן (ג), במקום "הרב הראשי לישראל שאינו מכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול" יבוא "המשנה לנשיא בית הדין הרבני הגדול";
      (ד)          בסעיף קטן (ד) –
        (1)          בפסקה (2), הסיפה החל במילים "אותו בית דין" – תימחק;
        (2)          אחרי פסקה (3) יבוא:
          "(3א)  מינוי והארכת מינוי לפי סעיף קטן זה יהיו בהסכמת שר המשפטים.";
    (6)          בסעיף 10, במקום "הרבנים הראשיים לישראל" יבוא "נשיא בית הדין הרבני הגדול";
    (7)          בסעיף 16(א)(1), הסיפה החל במילים "גיל שבעים" – תימחק;
    (8)          בסעיף 16א(א), במקום "רב ראשי לישראל המכהן כנשיא" יבוא "נשיא".
הוראות מעבר 11. (א)      בסעיף זה –
      "הרבנים הראשיים המכהנים" – הרבנים הראשיים לישראל המכהנים ערב תחילתו של חוק זה;
      "רב עיר מכהן" – רב עיר המכהן ערב תחילתו של חוק זה כראש אבות בית דין רבני אזורי;
      "תקופת כהונה" – כמשמעותה לפי החוק העיקרי, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה.
    (ב)      על אף האמור בחוק זה –
      (1)      על הרבנים הראשיים המכהנים ועל רב עיר מכהן, יחולו הוראות החוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, עד תום תקופת כהונתם.
      (2)      על אף האמור בפסקה (1), נתפנה מקומו של רב ראשי מכהן, לפני תום תקופת כהונתו, ישמש הרב הראשי לישראל הנותר נשיא המועצה ונשיא בית הדין הרבני הגדול, עד תום תקופת הכהונה.

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה בעיקר לבטל את הכפילות בכהונת הרבניים הראשיים ולייחד את כהונת הרב הראשי לישראל לתפקידיו במועצת הרבנות הראשית, לקבוע כי נשיא בית הדין הרבני הגדול והמשנה לנשיא יתמנו מקרב דייני בית הדין הרבני ‏הגדול, בדומה לתפקיד ‏נשיא בית המשפט העליון והמשנה לו, ולקבוע כי ראש אבות בית דין יתמנה רק מקרב אבות בית הדין ולא מכוח היותו דיין שנבחר לרב עיר.

כיום נבחרים שני רבנים ראשיים, האחד ספרדי והשני אשכנזי, לתקופת כהונה של עשר ‏שנים.‏ דומה כי לקראת תום כמאה שנים מאז שהחלה מסורת זו של כפילות בכהונת הרב הראשי – עם ייסוד הרבנות הראשית לארץ ישראל בשנת התרפ"ב (1922) – מן הראוי שיהיה למדינת ישראל רב ראשי אחד, ללא תלות בעדת המוצא שלו.

במהלך כהונת הרבנים הראשיים, משמש האחד נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל ‏והאחר נשיא בית הדין הרבני הגדול.‏ נמצא שמי שעומד בראש בית הדין הרבני הגדול אינו נבחר ‏ככל דיין על ‏ידי הוועדה לבחירת דיינים; לפעמים הוא אינו בעל תעודת כשירות לדיין, והוא אינו הוא מתמנה על ידי נשיא המדינה לאחר שהצהיר ‏אמונים, אלא ‏מתמנה לתפקיד מכוח בחירתו לרב ראשי לישראל. אין ספק שתפקיד הרב הראשי הוא ‏בעל משמעות ‏ציבורית רחבה ביותר, דבר שמשליך במישרין על יכולתו של הנשיא להקדיש ‏את זמנו למערכת ‏בתי הדין הרבניים שהוא עומד בראשה. יתר על כן, בשל כהונתו ‏כרב ראשי הוא מעורב ‏מניה וביה בנושאים ציבוריים שלעתים יש להם גם משמעות פוליטית ‏שאינם קשורים לתפקיד ‏נשיא בית הדין הרבני הגדול. המצב הקיים, שבו הנשיא ממלא ‏תפקיד ציבורי רחב יריעה, נראה שאינו עולה ‏בקנה אחד עם התפיסה של ייחוד הכהונה של נושא משרה ‏שיפוטית. על כן מוצע שאת תפקיד ‏נשיא בית הדין הרבני הגדול ימלא דיין מדייני בית הדין ‏הרבני הגדול שייבחר על ידי הוועדה ‏לבחירת דיינים.‏

כמו כן, מוצע לקבוע תפקיד של משנה לנשיא בית הדין הרבני הגדול מקרב דייני בית הדין ‏הרבני ‏הגדול, בדומה למשנה לנשיא בית המשפט העליון.

עוד מוצע לקבוע שבכל אזור שיפוט יכהן ראש אבות בתי דין לבתי הדין האזוריים רק מקרב אבות בית הדין שכבר מכהנים בו.

מאחר ולרב הראשי לישראל, בתוקף כהונתו כנשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, יש ‏תפקיד רב חשיבות בהסמכת הדיינים בישראל, וכן כדי שלא לשנות מן האיזון הקיים כיום ‏בוועדה לבחירת דיינים, מוצע כי יישמר מעמדו ותפקידו כחבר הוועדה ‏לבחירת דיינים.

מוצע לקבוע כי על הרבנים הראשיים לישראל המכהנים וכן על רבני ערים המכהנים כראשי אבות בית דין רבני אזורי, ערב תחילתו של חוק זה, ימשיכו לחול הוראות הדין הקודם עד תום תקופת כהונתם. כן מוצע לקבוע כי אם נתפנה מקומו של רב ראשי מכהן לפני תום תקופת הכהונה, יכהן הרב הראשי הנותר כנשיא בית הדין הרבני הגדול וכנשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל עד תום תקופת הכהונה.

תזכיר חוק זהה להצעה זו פורסם על ידי השר לשירותי דת בממשלה השלושים ושלוש.

הצעת חוק זהה להצעה זו הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/4068/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' באייר התש"ף – 26.4.20

 

 

[1]  ס"ח התש"ם, עמ' 90.

[2]  ס"ח התשט"ו, עמ' 68.

שינוי גודל גופנים