הצעת חוק: הקמת רשות לפיתוח מקומות קדושים למוסלמים

מטרת ההצעה היא למלא את החלל הקיים בתחום הזכויות ושירותי הדת של בני העדה המוסלמית בארץ. מאז הקמת המדינה אין גורם רשמי שתפקידו לפעול לשימור ולאחזקה נאותה של עשרות מסגדים, בתי עלמין וקברי קדושים מוסלמים הנמצאים באזורים שמוסלמים אינם מתגוררים בהם עוד. מקומות אלו היו לעזובה מתמשכת באופן שאינו מכבד מדינה נאורה. ראוי לה למדינת ישראל הדואגת למקומות הקדושים ליהודים בארץ והתובעת ממדינות אחרות לכבד את המקומות הקדושים ליהודים בארצותיהם, לדאוג גם למקומות הקדושים לדת המוסלמית.

הצעת חוק הקמת רשות לפיתוח מקומות קדושים למוסלמים, התשע"ד –2014
 
הקמת הרשות   
 1.  מוקמת בזה הרשות לפיתוח מקומות קדושים למוסלמים (להלן – הרשות).
הרשות – תאגיד  
 2.    הרשות היא תאגיד בבעלות משותפת לממשלה ולנציגי הציבור המוסלמים, אשר יתמנו על ידי ראש הממשלה, מתוך רשימת מועמדים שיגיש לו נשיא בית הדין השרעי לערעורים.
ביקורת על הרשות   
3.    הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958 [נוסח משולב] .
תפקידי הרשות   
 4.    תפקידיה של הרשות הם לטפל בכל ענייני המקומות הקדושים למוסלמים, ובכלל זה –
        (1)    פעולות לשימור ולשיקום, שחזור, חשיפה ופיתוח של המקומות הנטושים הקדושים למוסלמים;
        (2)    הכנת תכנית רב שנתית וקביעת סדרי עדיפות לפיתוח מקומות קדושים למוסלמים;
        (3)    שמירה, ניהול, אחזקה, טיפוח, פיתוח והפעלה של המקומות הקדושים;
        (4)    פיתוח תיירותי של מקומות קדושים בעלי עניין מיוחד ועידוד תיירות למקומות אלה, בלי לפגוע בקדושת המקום וייעודו.
הנהלת הרשות  
 5.    ראש הממשלה, באישור הממשלה, ימנה את הנהלת הרשות ואלה יהיו חבריה:
        (1)    קאדי ראשי, והוא יהיה היושב ראש;
        (2)    נציג מרכז השלטון המקומי, שהוא מוסלמי, שייבחר על ידי ועדת המעקב העליונה לאוכלוסייה הערבית בישראל;
        (3)    שני ראשי רשויות מקומיות שהם מוסלמים, שייבחרו על ידי הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות;
        (4)    נציג שר התיירות;
        (5)    נציג שר הפנים, שהוא מנהל המחלקה המוסלמית במשרד;
        (6)    נציג שר האוצר. 
חובת התייעצות    
 6.    הרשות תתייעץ באופן קבוע עם ועדי הווקף, שייבחרו על ידי מוסלמים בערים המעורבות: עכו, חיפה, יפו, לוד ורמלה, בכל הקשור לנכסי הווקף במקום.
עובדי הרשות   
 7.    הרשות תעסיק עובדים בשכר, עובדי מנהלה ועובדים בתחום האחזקה, הבינוי, הניקיון, השמירה והפיתוח הסביבתי והתיירותי.
תקציב הרשות   
 8.    (א)    תקציבה השנתי של הרשות יהא תקציב של 20 מיליון שקלים חדשים והיא תמומן על ידי הממשלה באותו היקף שהיא משתתפת במימון המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים.
        (ב)    הרשות תפעל לגיוס תרומות ממוסדות מקומיים, בינלאומיים ומהציבור, ותוכל לגבות דמי כניסה מתיירים לאתרים בניהולה.
כפיפות לדין   
 9.    הרשות תהא כפופה להוראות כל דין.
ביצוע ותקנות   
 10.    ראש הממשלה או שר שימונה על ידו ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו.
 
 
דברי הסבר
מטרת ההצעה היא למלא את החלל הקיים בתחום הזכויות ושירותי הדת של בני העדה המוסלמית בארץ. מאז הקמת המדינה אין גורם רשמי שתפקידו לפעול לשימור ולאחזקה נאותה של עשרות מסגדים, בתי עלמין וקברי קדושים מוסלמים הנמצאים באזורים שמוסלמים אינם מתגוררים בהם עוד. מקומות אלו היו לעזובה מתמשכת באופן שאינו מכבד מדינה נאורה. ראוי לה למדינת ישראל הדואגת למקומות הקדושים ליהודים בארץ והתובעת ממדינות אחרות לכבד את המקומות הקדושים ליהודים בארצותיהם, לדאוג גם למקומות הקדושים לדת המוסלמית.
המדינה מתפעלת ומפעילה גוף ממלכתי המפתח מקומות הקדושים ליהודים (ביניהם כ-120 קברי צדיקים במימון של עשרים מיליון שקלים חדשים, בשנה החולפת). תקנות המגדירות מקומות קדושים לפי חוק השמירה על המקומות הקדושים נחקקו רק לגבי מקומות יהודיים, ולפיכך מקומות הקדושים לבני דתות אחרות אינם מוגנים על ידי החוק ואין אפשרות להעניש את הפוגע בהם על פי חוק השמירה על המקומות הקדושים. 
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאור ואברהים צרצור (פ/3747/17).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר ב' התשע"ד – 19.3.14