הצעת חוק: הקמת ועדה משותפת של משרד הבריאות והרבנות הראשית אשר תסדיר את תחום פעולתם של המוהלים

הצעת חוק המוהלים, התשע"ג–2013

מוצע להקים ועדה משותפת למשרד הבריאות והרבנות הראשית, אשר תסדיר את תחום פעולתם של המוהלים. הוועדה תקבע תנאי סף לעבודת מוהל, ותוכל לוודא שמוהלים עברו הדרכה רלוונטית גם בהיבטים הרפואיים של הפעולה. הוועדה תעניק רישיונות למוהלים, שיהיו תנאי לעיסוק בתחום, היא תוכל להטיל סנקציות ואף לשלול את ההסמכה ממוהלים שנמצא שהתרשלו בפעולתם, והיא תוכל לברר תלונות וחשדות מעין אלה.

מטרה:
1. מטרתו של חוק זה להסדיר את פעילותם של המוהלים במדינת ישראל.
הגדרות:
2. בחוק זה –
"הוועדה" – הוועדה לפיקוח על מוהלים שהוקמה מכוח סעיף 5;
"מוהל מורשה" – אדם אשר קיבל רישיון לעסוק במילה לפי סעיף 6;
"מילה" – כל הסרה או חיתוך של העורלה או חלק ממנה;
"רופא" – כהגדרתו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976 .
ייחוד פעולות:
3. לא יבצע אדם שאינו רופא מילה שלא על פי הוראות חוק זה.
ייחוד התואר:
4. לא יציג עצמו אדם כמוהל, במפורש או מכללא, ולא ישתמש בכינוי "מוהל" או בכינוי דומה, אלא אם כן הוא מוהל מורשה, כהגדרתו בחוק זה.
הקמת הוועדה לפיקוח על מוהלים:
5. מוקמת בזה ועדה לפיקוח על מוהלים.
תפקידי הוועדה:
6. תפקידי הוועדה יהיו – 
   (1) קביעת תנאי סף לקבלת רישיון לעיסוק במילה;
   (2) הענקת רישיון לעיסוק במילה;
   (3) קביעת כללים מחייבים לפעולת המוהלים, לרבות כללי היגיינה, תיעוד והדרכה לנימול;
   (5) קביעת כללים להתמחות מוהלים, לאימון מוהלים ולהתרה למוהל לשמש כמאמן;
   (6) דיון בתלונות נגד מוהלים;
   (7) הטלת סנקציות על מוהל שהפר את כללי הוועדה, התרשל בעבודתו או שנמצא ליקוי אחר בתפקודו המצדיק הטלת סנקציה; סנקציות בהתאם לסעיף זה יכול שיכללו התליית רישיון המוהל או שלילתו לצמיתות.
מינוי הוועדה והרכבה:
7. המנהל הכללי של משרד הבריאות והשר לשירותי דת ימנו את הוועדה; הוועדה תמנה שלושה חברים, אזרחי ישראל ותושביה, ואלה הם:
   (1) יושב ראש הוועדה, שימונה על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות;
   (2) רופא מומחה בכירורגיית ילדים, שימונה על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות;
   (3) נציג הרבנות הראשית לישראל, שימונה על ידי השר לשירותי דת.
פעולת המילה:
8. לא יבצע מוהל פעולת מילה, אלא בהתאם לכללים שקבעה הוועדה.
עונשין:
9. העובר על סעיפים 3 ו-4 לחוק זה דינו עד שלוש שנות מאסר.
הוראות מעבר:
10. מי שביום פרסום חוק זה נכלל ברשימת "המוהלים המוסמכים", כפי שפורסמה על ידי הרבנות הראשית, יראוהו כמי שקיבל רישיון לעסוק במילה לפי חוק זה.
תחילה:
11. (א) תחילתם של סעיפים 5, 6, ו-7 שישה חודשים מיום פרסומו של החוק.
      (ב) תחילתם סעיפים 3, 4, 8 ו-9 שנה מיום פרסומו של החוק.
תקנות:
12. שר הבריאות ממונה על ביצועו של חוק זה והוא יקבע הוראות לביצועו, בהתייעצות עם השר לשירותי דת.

דברי הסבר
ברית מילה היא מצווה דתית בעיקרה. מרבית בריתות המילה בישראל מבוצעות על ידי מוהלים שעברו הכשרה בהיבטים הדתיים של הפעולה, ומיעוט הבריתות מבוצעות על ידי רופאים. בעוד שרופאים כפופים לכללים מתחום הרפואה המסדירים את התנאים והפיקוח על פעולתם, מוהלים שאינם רופאים פועלים ללא כל פיקוח והסדרה. במציאות הנוכחית אין שום הסדרה חוקית לטיפול בתלונות כנגד מוהלים, לחקירת מקרים שבהם אירעו סיבוכים רפואיים בעקבות ברית מילה, לקביעת תנאי סף לפעולתם של מוהלים ולהטלת סנקציות על מוהלים שנמצא שהתרשלו בפעולתם.
מוצע להקים ועדה משותפת למשרד הבריאות והרבנות הראשית, אשר תסדיר את תחום פעולתם של המוהלים. הוועדה תקבע תנאי סף לעבודת מוהל, ותוכל לוודא שמוהלים עברו הדרכה רלוונטית גם בהיבטים הרפואיים של הפעולה. הוועדה תעניק רישיונות למוהלים, שיהיו תנאי לעיסוק בתחום, היא תוכל להטיל סנקציות ואף לשלול את ההסמכה ממוהלים שנמצא שהתרשלו בפעולתם, והיא תוכל לברר תלונות וחשדות מעין אלה.
כדי לא לפגוע במי שפועלים כבר היום בתחום ונמצאו ראויים להיכלל ברשימת "המוהלים המוסמכים" של הרבנות הראשית (שהיא כיום רשימה חסרת מעמד סטטוטורי), מוצע כי מי שביום כניסת החוק לתוקפו נכלל ברשימה זו ייחשב כמי שהוענק לו רישיון לפי החוק.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1693/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשע"ג – 13.3.13