הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר), של ח"כ ניצן הורוביץ

היום, שני 20.4.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר), התש"ף–2020 של ח"כ ניצן הורוביץ (מרצ).

הצעת החוק מבקשת להרחיב את הכללים שכבר קבועים כיום בחקיקה כך שבכל מקום שבו אסורה או תאסר בעתיד הפליה, יראו בהפליה על רקע של נטייה מינית או זהות מגדר כאסורה גם אם לא צוין כך בפירוש. עם זאת, כיוון שחוקים שונים עוסקים בסוגים שונים של הפליה, מוצע לאפשר גמישות בפרשנות החוק כך שככל שמטרות החוק או הסעיף האוסר את ההפליה נועדו להגן גם על קהילת להט"ב לא יהיה צורך לציין זאת בפירוש בחוק, אולם במקום שהחוק לא נועד להגן על קהילות אלו, לא תיקרא לתוכו ההוראה המוצעת שבחוק הפרשנות.

 

מספר פנימי: 2085973

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזם:          חבר הכנסת          ניצן הורוביץ

 

______________________________________________

פ/86/23

 

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר), התש"ף–2020

תיקון סעיף 3 1. בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981[1], בסעיף 3, אחרי ההגדרה "הוראת מינהל" יבוא:
    ""הפליה" – לרבות הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר, בשים לב למטרות החיקוק ומטרת סעיף איסור ההפליה שבו;".

 

דברי הסבר

לאור התמורות שחלו בחוק הישראלי מאז שנת 1992 ועד היום, ונוכח הפגיעה התכופה בקהילת הלהט"ב (לסביות, הומואים, טראנסג'נדרים וביסקסואלים) בשל נטייה מינית או זהות מגדר, בדרך של הפליה והתנכלות, הגיעה העת לתקן את חוק הפרשנות, התשמ"א–1981. מעבר למשמעות המשפטית, בכוחו של שינוי זה להשפיע גם מבחינה חינוכית וחברתית.

מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כי בכל מקום בדין הישראלי שיש בו התייחסות לאיסור הפליה יתווסף האיסור על הפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדר. באופן זה לא יהיה צורך בעתיד לשנות כל חוק בנפרד.

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, באופן שבו פורש בפסיקה, מעגן בישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, את זכויות האדם, ובכלל זה את הזכות לכבוד, לשוויון, לפרטיות ולצנעת הפרט. מזכויות יסוד אלה נגזר הכלל המשפטי של איסור הפליה, בין היתר, על רקע של נטייה מינית וזהות מגדר. כלל זה השפיע לאורך השנים על דברי חקיקה שונים, ובהם חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988, שבו נקבע בסעיף 2 שכותרתו "איסור הפליה" כי "לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים…".

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000, קובע בסעיף 3(א) כי "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות".

בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998, אשר שם לו למטרה להגן על כבודו של האדם, חירותו ופרטיותו, נקבע בסעיף 3(5) כי הטרדה מינית והתנכלות, היא, בין היתר: "התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית".

בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965, קובע סעיף 1(4) כי לשון הרע היא, בין היתר "לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו".

הצעת חוק זו נועדה להרחיב את הכללים שכבר קבועים כיום בחקיקה כך שבכל מקום שבו אסורה או תאסר בעתיד הפליה, יראו בהפליה על רקע של נטייה מינית או זהות מגדר כאסורה גם אם לא צוין כך בפירוש. עם זאת, כיוון שחוקים שונים עוסקים בסוגים שונים של הפליה, מוצע לאפשר גמישות בפרשנות החוק כך שככל שמטרות החוק או הסעיף האוסר את ההפליה נועדו להגן גם על קהילת להט"ב לא יהיה צורך לציין זאת בפירוש בחוק, אולם במקום שהחוק לא נועד להגן על קהילות אלו, לא תיקרא לתוכו ההוראה המוצעת שבחוק הפרשנות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/1741/19), ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1953/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/214/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015); פ/2821/20), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1227/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015); פ/2488/20), ועל ידי חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת (פ/1548/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/366/22), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/84/23).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/751/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עמר בר-לב (פ/215/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)), על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1228/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015)), ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/4668/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/681/22), ועל ידי חבר הכנסת עומר בר לב בכנסת העשרים ושתיים (פ/1066/22).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ו בניסן התש"ף – 20.4.20

.