הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית), של ח"כ איציק שמולי.

היום, שני 25.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית), התש"ף–2019 של ח"כ איציק שמולי (העבודה-גשר).

הצעת החוק מבקשת לאפשר גמישות בפרשנות החוק כך שככל שמטרות החוק או הסעיף האוסר את ההפליה נועדו להגן גם על קהילת להט"ב לא יהיה צורך לציין זאת במפורש בחוק, אולם במקום שהחוק לא נועד להגן על קהילות אלו, לא תיקרא לתוכו ההוראה המוצעת שבחוק הפרשנות.

מספר פנימי: 2082515

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזם:         חבר הכנסת          איציק שמולי

 

______________________________________________

פ/681/22

 

הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית), התש"ף–2019

 

תיקון סעיף 3 1. בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981[1], בסעיף 3, אחרי ההגדרה "הוראת מינהל" יבוא:
""הפליה" – לרבות הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדרית, בשים לב למטרות החיקוק ומטרת סעיף איסור ההפליה שבו;".

דברי הסבר

לאור התמורות שחלו בחוק הישראלי מאז שנת 1992 ועד היום ונוכח הפגיעה התכופה בקהילת הלהט"ב (לסביות, הומואים, טראנסג'נדרים וביסקסואלים) עקב נטייה מינית או זהות מגדרית, בדרך של הפליה והתנכלות, מוצע לתקן את חוק הפרשנות, התשמ"א–1981. מעבר למשמעות המשפטית, בכוחו של שינוי זה להשפיע גם מבחינה חינוכית וחברתית.

מוצע לקבוע כי בכל מקום בדין הישראלי שיש בו התייחסות לאיסור הפליה יתווסף האיסור על הפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית. באופן זה לא יהיה צורך בעתיד לשנות כל חוק בנפרד.

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו והאופן שבו פורש בפסיקה מעגנים בישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, את זכויות האדם, ובכלל זה את הזכות לכבוד, לשוויון, לפרטיות ולצנעת הפרט. מזכויות יסוד אלה נגזר הכלל המשפטי של איסור הפליה, בין היתר על רקע של נטייה מינית וזהות מגדרית. כלל זה השפיע לאורך השנים על דברי חקיקה שונים, ובהם חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988, שבו נקבע בסעיף 2 שכותרתו "איסור הפליה" כי "לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים…".

סעיף 3(א) לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000, קובע כי "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות".

בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998, אשר שם לו למטרה להגן על כבודו של האדם, חירותו ופרטיותו, נקבע בסעיף 3(א)(5) כי הטרדה מינית והתנכלות, היא, בין היתר: "התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית".

סעיף 1(4) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965, קובע כי לשון הרע היא, בין היתר "לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו".

הצעת חוק זו נועדה להרחיב את הכללים שכבר קבועים כיום בחקיקה כדי שבכל מקום שבו אסורה או תיאסר בעתיד הפליה, יראו בהפליה על רקע של נטייה מינית או זהות מגדרית כאסורה גם אם לא צוין כך במפורש. עם זאת, כיוון שחוקים שונים עוסקים בסוגים שונים של הפליה, מוצע לאפשר גמישות בפרשנות החוק כך שככל שמטרות החוק או הסעיף האוסר את ההפליה נועדו להגן גם על קהילת להט"ב לא יהיה צורך לציין זאת במפורש בחוק, אולם במקום שהחוק לא נועד להגן על קהילות אלו, לא תיקרא לתוכו ההוראה המוצעת שבחוק הפרשנות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת ניצן הורוביץ ואילן גילאון (פ/2696/18; הוסרה מסדר היום ביום כ"א בתמוז התשע"ב (11 ביולי 2012)), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/751/19), על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/1741/19), ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1953/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/214/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015); פ/2812/20), על ידי חבר הכנסת עמר בר-לב (פ/215/20), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1227/20; הוסרה מסדר היום ביום כ' בכסלו התשע"ה (2 בדצמבר 2015); פ/2488/20), על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/1228/20), על ידי חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי הכנסת (פ/1548/20), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/366/22).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/4668/20).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז בחשוון התש"ף – 25.11.19