הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת בני זוג מאותו מין), התשע"ט–2018 של ח"כ ציפי לבני.

היום, שני 19.11.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת בני זוג מאותו  מין), התשע"ט–2018 של ח"כ ציפי לבני (המחנה הציוני). הצעת החוק מבקשת כי בכל מקום בספר החוקים ותקנות המינהל שבו יש התייחסות לאיש ואישה, ההתייחסות תהיה גם לבני זוג מאותו המין. זאת, על מנת לחזק את שוויון הזכויות בחברה הישראלית לבני זוג מאותו המין.

הכנסת העשרים

יוזמת:        חברת הכנסתציפי לבני
              
______________________________________________                                          
                                             פ/5857/20
הצעת חוק הפרשנות (תיקון – הגדרת בני זוג מאותו  מין), התשע"ט–2018
 
תיקון סעיף 3
1.
בחוק הפרשנות, התשמ"א–1981[1], בסעיף 3, לפני הגדרה "בכתב" יבוא:
 
 
"איש ואישה" – לרבות בני זוג מאותו המין;".
דברי הסבר
מוצע כי בכל מקום בספר החוקים ותקנות המינהל שבו יש התייחסות לאיש ואישה, ההתייחסות תהיה גם לבני זוג מאותו המין. זאת, על מנת לחזק את שוויון הזכויות בחברה הישראלית לבני זוג מאותו המין.
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בכסלו התשע"ט – 19.11.18  
 
 
[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 302.