הצעת חוק: הפרדה בין מוצרים כשרים לפסח לאלה שאינם

ההצעה, שהוגשה ע"י חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב ("יהדות התורה"), מבקשת למנוע מצב בו אדם מעוניים לצרוך מוצרים כשרים לפסח ובשל סימון לא מקיף או מוטעה ברשתות השיווק, נבצר ממנו הדבר.

מתוך דברי ההסבר לחוק:" הצעת חוק זו באה למנוע הטעיית צרכנים הרוכשים מצרכים בפסח, לעניין כשרותם לפסח.
מוצע לקבוע כי העוסק במכירת מצרכים לציבור בתקופת הפסח, למעט ביישובים שרוב תושביהם אינם יהודים, יפריד בין מוצרים כשרים לפסח לבין מוצרים הכשרים לכל ימות השנה למעט פסח, ויסמן בשילוט מתאים ובולט את ההפרדה. "

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – מצרכים כשרים לפסח), התשע"ה–2015

תיקון סעיף 1    1.    בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מצרך" יבוא:
        "מצרך כשר לפסח" – מצרך שקיבל תעודת הכשר לפסח ממי שמוסמך לתת תעודת הכשר לפי סעיף 2;".
תיקון סעיף 4    2.    בסעיף 4 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:
        "(ג)    יצרן של מצרך לא יציין על מצרך שייצר או על אריזתו כי הוא כשר לפסח ולא יציגו ככשר לפסח בפרסום או בדרך אחרת, אלא אם כן ניתנה לו תעודת הכשר לפסח.
        (ד)    יצרן של מצרך שניתנה עליו תעודת הכשר לפסח, לא ישווק מצרך שאינו כשר לפסח לפי דין תורה בציון שהוא כשר."
תיקון סעיף 5    3.    בסעיף 5 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
        "(ב)    בלי לגרוע מהוראות חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו–1986 , העוסק במכירת מצרכים כשרים לפסח יפריד בין מצרכים כשרים לפסח לבין מצרכים שאינם כשרים לפסח, ויסמן בשילוט מתאים ובולט את המצרכים שאינם כשרים לפסח; סעיף קטן זה לא יחול בתחומי יישוב כאמור בסעיף 2(1) ו-(2) לחוק האמור."
תיקון סעיף 9    4.    בסעיף 9 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
        "(ג)    בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יצרן או יבואן של מצרך הנושא עליו ציון שהוא כשר לפסח, יסמן את היותו של המצרך כשר לפסח, ככל שהוא כזה, בהתאם להוראות שתפרסם מועצת הרבנות הראשית לישראל."

דברי הסבר
חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983 (להלן – החוק), קובע הוראות שמטרתן מניעת הטעיית הציבור הרוכש מצרכים בדבר כשרותם.
החוק מבחין בין מצרכים כשרים לבין מוצרים שאינם כשרים המוצגים ככשרים, אך אינו עוסק בכשרות לפסח.
חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו–1986, אוסר על הצגה בפומבי של מוצרי חמץ ואולם, לצערנו, עדיין ישנם בתי עסק שמחזיקים ומוכרים מוצרי חמץ בפסח.
הצעת חוק זו באה למנוע הטעיית צרכנים הרוכשים מצרכים בפסח, לעניין כשרותם לפסח.
מוצע לקבוע כי העוסק במכירת מצרכים לציבור בתקופת הפסח, למעט ביישובים שרוב תושביהם אינם יהודים, יפריד בין מוצרים כשרים לפסח לבין מוצרים הכשרים לכל ימות השנה למעט פסח, ויסמן בשילוט מתאים ובולט את ההפרדה.
כמו כן, מוצע לקבוע כי יבואן או יצרן של מצרך כשר, יציין, בנוסף לסימון הכשרות ולסימון האם מדובר במצרך חלבי בשרי או פרווה, כקבוע בסעיף 9 לחוק, גם האם המצרך כשר לפסח.
עוד מוצע להבהיר כי מצרך שאינו כשר או אינו כשר לפסח, לא יישא עליו ציון כי הוא כשר לפסח.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת משה גפני ודוד רותם (פ/3966/17).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (פ/2102/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1430/19).
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בסיוון התשע"ה – 8.6.15