הצעת חוק: הפעלת תחבורה ציבורית בשבת (תוך התחשבות בשיקולים של כדאיות ופגיעה ברגשות הדתיים)

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"א–2011

מטרת הצעת החוק היא לאפשר פעולה סדירה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי.
במציאות הקיימת היום, כאשר ברוב המקומות בישראל אין תנועה של תחבורה ציבורית מערב שבת ועד מוצאי שבת, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת. זכותם לחופש תנועה נשללת למשך 24 שעות בכל שבוע, בלא שום הסבר סביר.
סעיף 3 להצעת החוק מאפשר, במקרים חריגים, להגביל תנועה של קווי אוטובוס, מוניות שירות ורכבות עירוניות, בקווי שירות עירוניים ביום המנוחה השבועי. הסדר זה יאפשר להתגבר על הבעיות של פגיעה ברגשות הדתיים של תושבי שכונות מסוימות, בהן אסורה באותו יום גם תנועת הרכבים הפרטיים. סעיף זה לא יחול על תחבורה ציבורית בין-עירונית.
סעיף 4 להצעת החוק יאפשר לשר התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע שקו כלשהו של תחבורה ציבורית יפעל ביום המנוחה השבועית בתדירות נמוכה יותר מאשר בימי העבודה, מסיבות של כדאיות. איסור של תנועה בקו או שינוי מסלולו ייעשו בהתאם להוראות סעיף 3 בלבד.

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"א–2011

הגדרות    
1. בחוק זה –
"יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת;
"קו שירות" – כהגדרתו בפקודת התעבורה (להלן – הפקודה);
"שירותי תחבורה ציבורית" – כהגדרתם בסעיף 77א(א) לפקודה.
הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי   
2. על אף האמור בכל דין או הסכם, שירותי התחבורה הציבורית יופעלו גם ביום המנוחה השבועי.
מקרים חריגים    
3.    שר המשפטים, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ברוב קולות של חבריה, רשאי לקבוע שרכבת עירונית, וכן אוטובוס או מונית, לא יפעלו ביום המנוחה השבועי בקו שירות עירוני מסוים, או שהמסלול של אותו קו שירות ישונה ביום זה.
ביצוע ותקנות    
4.    שר התחבורה והבטיחות בדרכים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בכפוף להוראות סעיף 3, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין הפעלת שירות משירותי התחבורה הציבורית בתדירות מצומצמת ביום המנוחה השבועי.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לאפשר פעולה סדירה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי.
במציאות הקיימת היום, כאשר ברוב המקומות בישראל אין תנועה של תחבורה ציבורית מערב שבת ועד מוצאי שבת, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת. זכותם לחופש תנועה נשללת למשך 24 שעות בכל שבוע, בלא שום הסבר סביר.
סעיף 3 להצעת החוק מאפשר, במקרים חריגים, להגביל תנועה של קווי אוטובוס, מוניות שירות ורכבות עירוניות, בקווי שירות עירוניים ביום המנוחה השבועי. הסדר זה יאפשר להתגבר על הבעיות של פגיעה ברגשות הדתיים של תושבי שכונות מסוימות, בהן אסורה באותו יום גם תנועת הרכבים הפרטיים. סעיף זה לא יחול על תחבורה ציבורית בין-עירונית.
סעיף 4 להצעת החוק יאפשר לשר התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע שקו כלשהו של תחבורה ציבורית יפעל ביום המנוחה השבועית בתדירות נמוכה יותר מאשר בימי העבודה, מסיבות של כדאיות. איסור של תנועה בקו או שינוי מסלולו ייעשו בהתאם להוראות סעיף 3 בלבד.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת רומן ברונפמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2072) ועל ידי חבר הכנסת יוסף יצחק פריצקי (פ/3124) ועל שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין (פ/1414/17). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת זהבה גלאון ורן כהן (פ/53/17) ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי כנסת (פ/331/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט באייר התשע"א – 23.5.11