הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, של ח"כ עודד פורר.

היום, שני 11.5.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התש"ף–2020 של ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת להסדיר הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, כדי לתת מענה לצרכיהם של מרבית אזרחי המדינה ולאפשר את הפעלת תחבורה ציבורית בשבת לפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית.

מספר פנימי: 2085620
הכנסת העשרים ושלוש

יוזם: חבר הכנסת עודד פורר
______________________________________________
מצטרפים: חברי הכנסת יוליה מלינובסקי קונין
יבגני סובה
אלי אבידר
חמד עמאר
אלכס קושניר
______________________________________________
פ/548/23
הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התש"ף–2020
הגדרות 1. בחוק זה –
"אתרי תרבות, פנאי ובילוי" – בתי תיאטרון, מוזיאונים, בתי קולנוע, בתי תרבות, גלריות לאמנות, מתנ"סים, גנים לאומיים, גני חיות וכיוצא באלה;
"רשות מקומית" – עירייה ומועצה מקומית;
"שבת" – משעת כניסת השבת ועד צאתה, על פי לוח הזמנים שמפרסמת הרבנות הראשית לישראל;
"שירותי תחבורה ציבורית" – כהגדרתם בסעיף 77א לפקודת התעבורה .
הפעלת תחבורה ציבורית בשבת 2. על אף האמור בכל דין או הסכם –
(א) רשות מקומית רשאית להפעיל בשבת שירותי תחבורה ציבורית בתחומיה.
(ב) רשות מקומית רשאית להפעיל בליל שישי שירותי תחבורה ציבורית אל מוקדי בילוי וחזרה מהם.
(ג) לשם מתן שירותי תחבורה ציבורית כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא יועסקו נהגים שיום מנוחתם השבועי הוא שבת.
(ד) החלטותיה של מועצת רשות מקומית על היקף שירותי התחבורה הציבורית כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ופריסתם יהיו בהתאם למסקנות מסקר תושבים שייערך על פי חלוקתם לשכונות.
(ה) (1) על אף האמור בכל דין או הסכם, בעל רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס בין-עירוני ומפעיל מסילת ברזל ארצית יפעילו את שירותיהם גם בשבת, בין ריכוזי אוכלוסייה, ובין אלה לבין אתרי תרבות, פנאי ובילוי מרכזיים, והכול בהסכמת הרשויות המקומיות שבתחומן יופעלו שירותי תחבורה ציבורית כאמור; שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לגבי הפעלת קווי שירות בין-עירוניים לאוטובוסים בשבת.
(2) בסעיף קטן זה –
"בעל רישיון להפעלת קו שירות" – כמשמעותו בפקודת התעבורה;
"מפעיל מסילת ברזל ארצית" – כמשמעותו בפקודת מסילות הברזל, התשל"ב–1972 .
(ו) התשלום בעבור שירותי תחבורה ציבורית בשבת כאמור בסעיף זה יתבצע באמצעות כרטיס מגנטי בלבד.
דברי הסבר
סוגיית השבת היא אחת מהסוגיות החשובות והמורכבות הקיימות במדינה יהודית ודמוקרטית.
ברוב המקומות בישראל, אין כיום תנועה של תחבורה ציבורית מכניסת השבת ועד למוצאי השבת, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת. כתוצאה מכך, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת.
הצעת החוק זו נועדה להסדיר הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, כדי לתת מענה לצרכיהם של מרבית אזרחי המדינה ולאפשר את הפעלת תחבורה ציבורית בשבת לפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/363/22).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באייר התש"ף – 11.5.20