הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי של ח"כ תמר זנדברג.

אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התש"ף–2019 של ח"כ תמר זנדברג.

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי במקרים חריגים תינתן אפשרות להגביל תנועה של קווי אוטובוס, מוניות שירות ורכבות מקומיות, בקווי שירות עירוניים ביום המנוחה השבועי.

מספר פנימי: 2081212

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמים:     חברי הכנסת         תמר זנדברג
ניצן הורוביץ
סתיו שפיר
יאיר גולן
אילן גילאון

______________________________________________

פ/113/22

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התש"ף–2019

 

הגדרות 1. בחוק זה –
"יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת;
"קו שירות" – כהגדרתו בפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה);
"שירותי תחבורה ציבורית" – כהגדרתם בסעיף 77א(א) לפקודה.
הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי 2. על אף האמור בכל דין או הסכם, שירותי התחבורה הציבורית יופעלו גם ביום המנוחה השבועי.
מקרים חריגים 3. שר המשפטים, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ברוב קולות של חבריה, רשאי לקבוע שרכבת מקומית, וכן אוטובוס או מונית, לא יפעלו ביום המנוחה השבועי בקו שירות עירוני מסוים, או שהמסלול של אותו קו שירות ישונה ביום זה; לעניין זה, "רכבת מקומית" – כהגדרתה בסעיף 46 לפקודת מסילות הברזל, התשל"ב–1962[2].
ביצוע ותקנות 4. שר התחבורה והבטיחות בדרכים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בכפוף להוראות סעיף 3 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין הפעלת שירות משירותי התחבורה הציבורית בתדירות מצומצמת ביום המנוחה השבועי.

 

 

דברי הסבר

 

מטרת הצעת החוק היא לאפשר פעולה סדירה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי.

במציאות הקיימת היום, כאשר ברוב המקומות בישראל אין תנועה של תחבורה ציבורית מערב שבת ועד מוצאי שבת, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת. זכותם לחופש תנועה נשללת למשך 24 שעות בכל שבוע, ללא הצדקה.

מוצע לקבוע כי במקרים חריגים תינתן אפשרות להגביל תנועה של קווי אוטובוס, מוניות שירות ורכבות מקומיות, בקווי שירות עירוניים ביום המנוחה השבועי. הסדר זה יאפשר להתגבר על הפגיעה ברגשות הדתיים המתגוררים בשכונות מסוימות, שבהן אסורה באותו יום גם תנועת הרכבים הפרטיים. סעיף זה לא יחול על תחבורה ציבורית בין-עירונית.

כמו כן, מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע שקו כלשהו של תחבורה ציבורית יפעל ביום המנוחה השבועי בתדירות נמוכה יותר מאשר בימי העבודה, מסיבות של כדאיות. איסור על הפעלת קו שירות או שינוי מסלולו ייעשו בהתאם להוראות סעיף 3 בלבד.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת רומן ברונפמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2072/16) ועל ידי חבר הכנסת יוסף יצחק פריצקי (פ/3124/16), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת זהבה גלאון ורן כהן (פ/53/17) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1414/17) ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/355/18).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/331/18; הוסרה מסדר היום ביום כ' בסיוון התשע"א (22 ביוני 2011); פ/3588/18), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/355/18), על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/3262/18; הוסרה מסדר היום ביום ו' באדר התשע"ב (29 בפברואר 2012)), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/627/19), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2272/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/7/20), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/1097/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ט בחשוון התשע"ט (7 בנובמבר 2018)), ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/19/21) ועל ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/66/21).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בחשוון התש"ף – 4.11.19