הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"ט–2019 של ח"כ תמר זנדברג.

היום, שני 20.5.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"ט–2019 של ח"כ תמר זנדברג (מרצ).

הצעת החוק מבקשת לאפשר פעולה סדירה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי.

הכנסת העשרים ואחת

 

יוזמים:      חברי הכנסת         תמר זנדברג
                                          אילן גילאון
                                          מיכל רוזין
                                עיסאווי פריג'

 

______________________________________________

פ/66/21

 

הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"ט–2019

 

הגדרות 1. בחוק זה –
    "יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת;
    "קו שירות" – כהגדרתו בפקודת התעבורה[1] (להלן – הפקודה);
    "שירותי תחבורה ציבורית" – כהגדרתם בסעיף 77א(א) לפקודה.
הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי 2. על אף האמור בכל דין או הסכם, שירותי התחבורה הציבורית יופעלו גם ביום המנוחה השבועי.
מקרים חריגים 3. שר המשפטים, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ברוב קולות של חבריה, רשאי לקבוע שרכבת עירונית, וכן אוטובוס או מונית, לא יפעלו ביום המנוחה השבועי בקו שירות עירוני מסוים, או שהמסלול של אותו קו שירות ישונה ביום זה.
ביצוע ותקנות 4. שר התחבורה והבטיחות בדרכים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בכפוף להוראות סעיף 3 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין הפעלת שירות משירותי התחבורה הציבורית בתדירות מצומצמת ביום המנוחה השבועי.

 

 

 

דברי הסבר

 

מטרת הצעת החוק היא לאפשר פעולה סדירה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי.

במציאות הקיימת היום, כאשר ברוב המקומות בישראל אין תנועה של תחבורה ציבורית מערב שבת ועד מוצאי שבת, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת. זכותם לחופש תנועה נשללת למשך 24 שעות בכל שבוע, ללא הצדקה.

סעיף 3       מוצע לקבוע כי במקרים חריגים תינתן אפשרות להגביל תנועה של קווי אוטובוס, מוניות שירות ורכבות עירוניות, בקווי שירות עירוניים ביום המנוחה השבועי. הסדר זה יאפשר להתגבר על הבעיות של פגיעה ברגשות הדתיים של תושבי שכונות מסוימות, שבהן אסורה באותו יום גם תנועת הרכבים הפרטיים. סעיף זה לא יחול על תחבורה ציבורית בין-עירונית.

סעיף 4       מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקבוע שקו כלשהו של תחבורה ציבורית יפעל ביום המנוחה השבועי בתדירות נמוכה יותר מאשר בימי העבודה, מסיבות של כדאיות. איסור של תנועה בקו או שינוי מסלולו ייעשו בהתאם להוראות סעיף 3 בלבד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1097/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ט בחשוון התשע"ט (7 בנובמבר 2018)), על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/7/20; הוסרה מסדר היום ביום כ"ט בחשוון התשע"ט (7 בנובמבר 2018)), על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/5982/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין (פ/5983/20).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ו באייר התשע"ט – 20.5.19

 

 

 

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.